آبدستان | تعبیر خواب آبدستان

آبدستان , تعبیر خواب آبدستان

تفسیر خواب آبدستان

معنی خواب آبدستان

تعبیر آبدستان در خواب

آبدستان در خواب

دیدن آبدستان در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : آبدستان
آبدستان , تعبیر خواب آبدستان , آبدستان تعبیر خواب

تعبیر خواب آبدستان

آفتابه ای که بوسیله آن دست و صورت خویش را می شویندمحمد بن سیرین گوید:

آبدستان در خواب خزینه دار و صاحب تدبیر بود که دخل و خرج در دست ا و بود، اگر بیند که پادشاهی آبدستان به وی داد دلیل کند که خزینه دار و مدیر پادشاه بود و اگر او ره کسی دهد هم، بر این قیاس بود.ابراهیم کرمانی گوید:

آبدستان درخواب ، خادم بود. و اگر بیند که آبدستان او بشکست یا ضایع شد، دلیل کند که زن از وی جدا گردد یا بمیرد. و اگر بیند که از آبدستان آب همی خورد، دلیل کند که وی فرزندی حاصل شود خاصه، که آب را صافی بیند و خوش طعم.حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن آبدستان در خواب بر پنج وجه بود: اول: خادم، دوم: خزینه، سوم: مدیر کار، چهارم: فرزند، پنجم: روزی اندک از جایی که امید ندارد.به نیت شما فال چای گرفتیم. جواب فال شما:

» حرکت، باید به سختی بکوشید

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب