آبکانه | تعبیر خواب آبکانه

آبکانه , تعبیر خواب آبکانه

تفسیر خواب آبکانه

معنی خواب آبکانه

تعبیر آبکانه در خواب

آبکانه در خواب

دیدن آبکانه در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : آبکانه
آبکانه , تعبیر خواب آبکانه , آبکانه تعبیر خواب

تعبیر خواب آبکانه

لوک اویتنهاو می گوید

آبکانه : مراقب خودتان باشید
اگر بیند که آبکانه همی خورد، دلیل کند که به قدر آن وی بیماری بود.ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند که آبکانه بریخت یا از وی هیچ نخورد دلیل کند که از غم و اندو فرج یابد و اگر بیمار بود شفا یابد.حضرت امام جعفر صادق فرماید:

خوردن آبکانه بر پنچ وجه گفته اند: اول: بیماری، دوم: غم، سوم: خصومت، چهارم: حاجت، پنچم: ناسازگای با اهل و عیالبه نیت شما فال شمع گرفتیم. جواب فال شما:

» به هدف و مقصودی که دارید روز به روز و لحظه به لحظه نزدیکتر خواهید شد.

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب