آهو | تعبیر خواب آهو

آهو , تعبیر خواب آهو

تفسیر خواب آهو

معنی خواب آهو

تعبیر آهو در خواب

آهو در خواب

دیدن آهو در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : آهو
آهو , تعبیر خواب آهو , آهو تعبیر خواب

تعبیر خواب آهو

ابراهیم کرمانی گوید:
اگر بیند که آهو رافرا گرفت، دلیل که کنیزک خوب روی او را حاصل شود.
اگر بیند که گلوی آهو را ببرید، دلیل که دوشیزگی دختری را به برگیرد.
اگر بیند که آهو را از قفا گلو ببرید، دلیل که با کنیزکی به خلاف شریعت مجامعت کند.
اگر بیند که پوست آهو را بکند، دلیل که با زنی غریب زنا کند.
اگر بیند که پوست آهو همی خورد، دلیل که او را از زنی خوبروی مالی حاصل شود.
اگر بیند که پوست آهو یا گوشت یا پیه او را عاید شد، دلیل کهم او را از زن مال رسد.
اگر بیند که آهو را بکشت، دلیل که از قِبَل زن اندوهگین شود.محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند که بی آن که گرد آهو رود، آهو بیفکند، دلیل کنیزکی یا زنی را دوشیزگی ببرد.
اگر بیند که آهو وقت شکار بیفکند، دلیل که غنیمت یابد.
اگر بیند که آهو در خانه او بِمُرد، دلیل که از جهت زن، غم و اندوه به ا و رسد.
اگر بیند که آهو را به سنگ یا تیز زد، دلیل که سخن ناسزا گوید زنی راجابر مغربی گوید:

اگر بیند بچه آهو را گرفت یا کسی بدو داد، دلیل کند کمه وی زا از کمنیزکی فرزند آید.حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن آهو در خواب بر چهار وجه بود. اول: زن، دوم: کنیزک، سوم: فرزند، چهارم: منفعت از زنان.دیدن آهو در خواب تعبیر خوبی دارد ، برای افراد جوان نشانة دوستیهای پاک و عمیق است. برای افراد متأهلنشانة زندگی آرام و دور از دغدغه است.
اگر خواب ببینید آهو شکار کرده اید ، علامت آن است که در دست دشمن گرفتار خواهید شد و در اهداف خود شکست خواهید خورد.به نیت شما فال قهوه گرفتیم. جواب فال شما:

» حلقه شکسته : ناامیدی ، شکست خوردن یا بهم خوردن نامزدی یا خواستگاری.

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب