اسطرلاب | تعبیر خواب اسطرلاب

اسطرلاب , تعبیر خواب اسطرلاب

تفسیر خواب اسطرلاب

معنی خواب اسطرلاب

تعبیر اسطرلاب در خواب

اسطرلاب در خواب

دیدن اسطرلاب در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : اسطرلاب
اسطرلاب , تعبیر خواب اسطرلاب , اسطرلاب تعبیر خواب

تعبیر خواب اسطرلاب

ابراهیم کرمانی گوید:

اسطرلاب در خواب به تاویل، اصحاب سلطان بود و مهتر بزرگ.
اگر بیند که اسطرلاب داشت یا از کسی بخرد یا کسی بدو داد، دلیل که از اصحاب سلطان گردد و مهتر قومی. اگر بیند که اسطرلاب او ضایع گردید یا بشکست، دلیل کند که جاه و منزلتش نقصان یابد.جابر مغربی گوید:

اگر بیند در اسطرلاب به آفتاب نگاه می کرد، دلیل است به شغل سلطان یا به شغل امیران وی مشغول شود و از ایشان خیر و منفعت بیند و بعضی از معبران گفته اند: اسطرلاب در خواب مردی بود که وی را اثباتی نباشد و بر کارها پاینده بود.به نیت شما فال قهوه گرفتیم. جواب فال شما:

» خانه : ایجاد یک زندگی و رو به راه بودن کارها - ازدواجی خوشحال کننده - زندگی خانوادگی خوش – تندرستی - سعادت

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب