اسپندان | تعبیر خواب اسپندان

اسپندان , تعبیر خواب اسپندان

تفسیر خواب اسپندان

معنی خواب اسپندان

تعبیر اسپندان در خواب

اسپندان در خواب

دیدن اسپندان در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : اسپندان
اسپندان , تعبیر خواب اسپندان , اسپندان تعبیر خواب

تعبیر خواب اسپندان

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر اسپندان دید، دلیل غم بود. اگر بیند اسپندان همی خورد، دلیل که به قدر آن وی را غم و اندوه رسد.
اگر بیند کسی اسپندان بدو داد، دلیل که غمی از آن کس بر دل وی حاصل شود. اگر دید او اسپندان به کسی داد، غمی از او بر دل وی حاصل گردد.اسماعیل بن اشعث گوید:

اگر اسپندان داشت، لکن نخورد یا به کسی داد، یا از خانه بیرون افکند، دلیل که او را غم و اندوه کمتر بود.


به نیت شما فال چای گرفتیم. جواب فال شما:

» وفور، نعمت، فراوانی

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب