اشک | تعبیر خواب اشک

اشک , تعبیر خواب اشک

تفسیر خواب اشک

معنی خواب اشک

تعبیر اشک در خواب

اشک در خواب

دیدن اشک در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : اشک
اشک , تعبیر خواب اشک , اشک تعبیر خواب

تعبیر خواب اشک

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر دید اشک سرد از چشم او همی بارید، دلیل که شادی و خرمی یابد.اگر بیند اشک بارید، دلیل که غمگین و دردمند شود. اگر بیند که بی گریه اشک به روی او بود، دلیل که وی را به سخن طعنه زنند. اگر بیند که در چشم وی به جای اشک گرد و خاک جمع شده بود، دلیل که به قدر آن مالی حلال بی رنج بدو رسد.اگر دید اشک به روی او فرود آمد، دلیل که مال خویش را هزینه کند.حضرت امام جعفر صادق فرماید:

در خواب دیدن اشک که از چشم برآید بر سه وجه بود، اول: شادی و خرمی، دوم: غم و اندوه، سوم: نعمت بود.لوک اویتنهاو می گوید:

اشک : شادی، نیکبختی
1ـ گریه کردن در خواب ، نشانة آن است که به زودی گرفتاری شما را محاصره خواهد کرد .
2ـ دیدن گریستن دیگران در خواب ، علامت آن است که اندوه شما شادمانی دیگران را تحت تأثیر قرار خواهد داد.به نیت شما فال قهوه گرفتیم. جواب فال شما:

» بیل : بر اثر پشتکار موفقیت نصیب شما خواهد شد، کوشش کنید.

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب