افسرده | تعبیر خواب افسرده

افسرده , تعبیر خواب افسرده

تفسیر خواب افسرده

معنی خواب افسرده

تعبیر افسرده در خواب

افسرده در خواب

دیدن افسرده در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : افسرده
افسرده , تعبیر خواب افسرده , افسرده تعبیر خواب

تعبیر خواب افسرده

ابراهیم کرمانی گوید:

خوردن افسرده در خواب غم و اندوه بود.
اگر دید چیزی افسرده همی خورد، دلیل که به قدر آن، وی را غم و اندوه رسد. اگر دید افسرده کسی بدو داد و از وی بخورد، دلیل که با شخصی او را جنگ و خصومت افتد. اگر از وی هیچ نخورد، اندوهی به وی نرسد.جابر مغربی گوید:

خوردن افسرده در خواب ، دلیل که او جنگ و خصومت افتد و علی الجمله هیچ خیر در خوردن افسرده نباشد.


به نیت شما فال چای گرفتیم. جواب فال شما:

» ازدواج دوم، تجدید فراش

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب