انگبین یا عسل | تعبیر خواب انگبین یا عسل

انگبین یا عسل , تعبیر خواب انگبین یا عسل

تفسیر خواب انگبین یا عسل

معنی خواب انگبین یا عسل

تعبیر انگبین یا عسل در خواب

انگبین یا عسل در خواب

دیدن انگبین یا عسل در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : انگبین یا عسل
انگبین یا عسل , تعبیر خواب انگبین یا عسل , انگبین یا عسل تعبیر خواب

تعبیر خواب انگبین - عسل

ابراهیم کرمانی گوید:

انگبین در خواب ، غنیمت بود از مال ها و نیکی بود از کردارها، زیرا که در وی شفای دردها است و شهد روزی بسیار بود.حضرت امام جعفر صادق فرماید:

خوردن انگبین درخواب بر سه وجه است. اول: روزی حلال، دوم: منفعت، سوم: کام دل یافتن و ترانگبین روزی بود که بی منت بدو رسد.منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

انگبین یا عسل در خواب دیدن نیکو است. انگبین در خواب مال است، سود است، پول است و بخصوص پولی است که بدون زحمت و تکاپو عاید بیننده رویا می شود. برخی از معبران، انگبین را میراث نوشته اند و ذکر کرده اند که انگبین میراث یا دفینه و یا سپرده ای است که شما از وجود آن اطلاع ندارید و اگر داشته باشید در مورد مالکیت آن مطمئن نیستید لذا از یافتن و دیدنش ذوق زده و متعجب خواهید شد. چنان چه در خواب ببینید که ظرفی مملو از انگبین به شما می دهند رنگ آن را مورد توجه قرار دهید. اگر رنگ آن طبیعی نباشد و فرضا سیاه بزند گویای آن است که نیرنگی به شما زده می شود. عسل و انگبین تلخ یا دارای هر مزه دیگری که شیرین نباشد شکست و ناکامی است و چنان چه کسی چنین انگبینی به شما داد این ناکامی را از جانب او تحمل خواهید کرد.یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن انگبین میراث بود.
دیدن نبات و شکر و انگبین و گل و شکر و مانند آن تعلق به ایمنی دارد.به نیت شما فال شمع گرفتیم. جواب فال شما:

» شادیهای قلبی شما از عشق خودتان روزبروز بیشتر و بیشتر خواهد شد.

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب