باد رها کردن | تعبیر خواب باد رها کردن

باد رها کردن , تعبیر خواب باد رها کردن

تفسیر خواب باد رها کردن

معنی خواب باد رها کردن

تعبیر باد رها کردن در خواب

باد رها کردن در خواب

دیدن باد رها کردن در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : باد رها کردن
باد رها کردن , تعبیر خواب باد رها کردن , باد رها کردن تعبیر خواب

تعبیر خواب باد رها کردن

محمد ابن سیرین گوید:

اگر کسی بیند که در میان مجمع مردمان باد رها کرد، چنانکه مردمان آواز آن را بشنیدند، دلیل که سخنی زشت گوید که مردم بر وی افسوس کنند و به سبب آن در میان مردمان رسوا شود. اگر بیند که باد نرم رها کرد و آواز آن را بشنیدند، تاویلش به خلاف این بود. اگر این خواب مردی هندو بیند، دلیل است که او را خرمی رسد.ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند که بادی رها کرد و آواز بلندی داشت و بوی ناخوشی، دلیل که کاری کند که مردم بر او تشنیع کنند و او را ملامت کنند و بدی او گویند. اگر بیند که آواز داشت و بوی ناخوش نداشت، دلیل است که از کاری بی فائده جدا شود و خیرش در آن بود. اگر بیند بر قصد بادی رها کرده و مردمان بر او بخندند و او شرم داشت، دلیل است که از کاری بی شغل معیشت او ساخته شود.حضرت امام جعفر صادق فرماید:

باد رها کردن درخواب بر چهار وجه بود. اول: سخنی درشت، دوم: تشنیع، سوم: کاری به ملامت، چهارم: رسوائی.
اگر بیند باد را عمداً رها کرد، دلیل که آن کس بد دین و بد مذهب بود.به نیت شما فال چای گرفتیم. جواب فال شما:

» میهمانی، گردهمایی، تجدید دیدار

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب