باد وزیدن | تعبیر خواب باد وزیدن

باد وزیدن , تعبیر خواب باد وزیدن

تفسیر خواب باد وزیدن

معنی خواب باد وزیدن

تعبیر باد وزیدن در خواب

باد وزیدن در خواب

دیدن باد وزیدن در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : باد وزیدن
باد وزیدن , تعبیر خواب باد وزیدن , باد وزیدن تعبیر خواب

تعبیر خواب باد وزیدن

محمد ابن سیرین گوید:

اگر کسی بیند که باد سخت همی جست، دلیل که مردم آن دیار را بیم و ترس بود. اگر بیند که باد چنان سخت بود که درختان راهمی کند و خرابی کرد، دلیل است که اهل آن دیار رابلا و مصیبت از علت طاعون و سرخجه و مانند این رسد.ابراهیم کرمانی گوید:

باد سموم در خواب ، دلیل بر بیماریهای سرد کند و باد معتدل سرد دیدن در خواب ، دلیل بیماری شوریده است در آن دیار و باد معتدل دیدن، دلیل بر تندرستی بود از مردم آن دیار و موجب نیکوئی و کسب آن دیار کند. اگر بیند که او را از جائی به جائی می برد، دلیل که سفری دور کند و در آن سفر جاه و بزرگی یابد به قدر آنکه او را باد به زمین برده باشد. اگر بیند که باد بر گرد و تاریکی بود، دلیل بر ترس و بیم و اندیشه آن قوم بود.جابرمغربی گوید:

اگر بیند که او را بادی سخت به سوی آسمان ها برد، دلیل که اجل او نزدیک بود.اگربیند که او را باد از آسمان به زمین آورد، دلیل بود که بیمار شود و عاقبت شفا یابد.حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن باد در خواب بر نه و جه بود. اول: بشارت. دوم: فرمانروایی. سوم: مال. چهارم: مرگ. پنجم: عذاب. ششم: کشتن. هفتم: بیماری. هشتم: شفا. نهم: راحت.
اگر بیند که بر باد نشسته بود، دلیل است که بزرگی و فرمانروائی یابد.اسماعیل بن اشعث گوید:

اگر بیند که باد مغرب نرم جست، دلیل که مردم آن دیار را مال و نعمت زیاده شود. اگر بیند که باد شمال نرم همی جست، دلیل بر شفا و راحت آن دیار. اگر به خلاف این بود، دلیل بر خیر نباشد. اگر بیند که او از باد همی شنید، دلیل است خیر پادشاه بزرگ در آن دیار گسترده شود. اگر بیند که باد مردم آن دیار برگرفت و بر هوا برد، دلیل است که از مردمان شرف و بزرگی یابد.به نیت شما فال قهوه گرفتیم. جواب فال شما:

» خرس : دشمن بدطینت، احمق و تند خو - از این خصلتها دوری کنید - تکیه گاه - یاور- متکی به کسی یا چیزی

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب