بساط | تعبیر خواب بساط

بساط , تعبیر خواب بساط

تفسیر خواب بساط

معنی خواب بساط

تعبیر بساط در خواب

بساط در خواب

دیدن بساط در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : بساط
بساط , تعبیر خواب بساط , بساط تعبیر خواب

تعبیر خواب بساط

بدان که بساط در خواب شادروان بود.
اگر بیند که بساطی بگسترد و بر وی نشست، دلیل بود که روزی بر وی فراخ شود و عمرش دراز بود.جابرمغربی گوید:

اگر بیند که بساط پاکیزه و نو داشت و بزرگ فراخ، دلیل که نعمت و مال او بسیار شود، خاصه که گسترده بیند. اگر بیند بساط خویش بفروخت یا به کسی بخشید، دلیل که در مال او نقصان شود. اگر بدید که بساط او بسوخت، دلیل که روزی بر وی بسته گردد و حالش بد شود.حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن بساط در خواب ، چون بزرگ و نو بود، بر شش وجه بود. اول: عز و جاه. دوم: بزرگی و رفعت. سوم: مرتبت. چهارم: مال. پنجم: عمر دراز. ششم: ثنا به قدر بزرگی آن. بدان که بساط فروش چون بها ستاند، خلاف این است.به نیت شما فال چای گرفتیم. جواب فال شما:

» محدودیت فعلی، عقب نشینی مختصر، موفقیت در آینده رخ می دهد

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب