بط | تعبیر خواب بط

بط , تعبیر خواب بط

تفسیر خواب بط

معنی خواب بط

تعبیر بط در خواب

بط در خواب

دیدن بط در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : بط
بط , تعبیر خواب بط , بط تعبیر خواب

تعبیر خواب بط یا مرغابی

محمد ابن سیرین گوید:

بط در خواب دیدن مال و نعمت است که بدو رسد، به قدر آن که دیده بود، خاصه که درخانه و ملک خود دیده بود.
اگر بیند که بطان بسیار در سرایا در کوچه او جمع شدند و بانگ همی داشتند، دلیل که در آن موضع مصیبت افتد. اگر بیند که با وی سخن گفتند، دلیل بود به سبب زنی توانگر سفر کند و در آن سفر حرمت و منفعت یابد.ابراهیم کرمانی گوید:

بط در خواب مردی است بزرگ از اهل بیت با مال و حشم بسیار.
اگر بیند از اندام بط چیزی یافت، دلیل که از مدری بدین صفت که گفته شد چیزی یابد.حضرت امام جعفر صادق فرماید:

بط سفید در خواب مال بود یا زن توانگر، و بط سیاه درخواب کنیزک است. اگر بیند که بط بکشت و از گوشت وی بخورد، دلیل که مال زن به میراث ستاند و هزینه کند.به نیت شما فال چای گرفتیم. جواب فال شما:

» ازدواج، پیشنهاد ازدواج، نامزدی

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب