بلور | تعبیر خواب بلور

بلور , تعبیر خواب بلور

تفسیر خواب بلور

معنی خواب بلور

تعبیر بلور در خواب

بلور در خواب

دیدن بلور در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : بلور
بلور , تعبیر خواب بلور , بلور تعبیر خواب

تعبیر خواب بلور

بدان که بلور در خواب ، زنی بی اصل است.اگر بیند بلور داشت یا کسی بدو داد، دلیل که زنی بی اصل به زنی بخواهد.اگر بیند بلور داشت و ضایع شد، دلیل که زن را طلاق دهد یا از او غایب شود. اگر بیند بلور سیاه داشت، دلیل که او را به سبب زنان مال حاصل شود.جابر مغربی گوید:

اگر بیند بلور می فروخت، دلیل که دلالگی زنان بی اصل نماید. اگر بیند بعضی از بلور که می فروخت سوراخ نداشت و بعضی سوراخ داشت، دلیل ک دلالگی دختران دوشیزه و زنان بیوه بی اصل کند.1ـ دیدن هر چیز بلوری در خواب ، نشانة فرا رسیدن درد و اندوه است و سختی در کارهای اجتماعی .
2ـ اگر زنی خواب ببیند دیوارهای اتاق پذیرایی و صندلیها با بلور تزیین شده اند علامت آن است که می فهمد افراد مورد احترام او ، دیگر ارزش ستایش ندارند . اما اگر در اتاق افراد آشنایی ببینید ، نشانة آن است که آنها نیز درخور دوستی با او نیستند.به نیت شما فال چای گرفتیم. جواب فال شما:

» ازدواج موفق و شاد

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب