بند نهادن | تعبیر خواب بند نهادن

بند نهادن , تعبیر خواب بند نهادن

تفسیر خواب بند نهادن

معنی خواب بند نهادن

تعبیر بند نهادن در خواب

بند نهادن در خواب

دیدن بند نهادن در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : بند نهادن
بند نهادن , تعبیر خواب بند نهادن , بند نهادن تعبیر خواب

تعبیر خواب بند نهادن

محمد ابن سیرین گوید:

اگر کسی بیند که بند آهنین در پای داشت، دلیل که دین او به خلل بوده و او دعوی مسلمانی کند به دروغ و مردی بخیل است از او چیزی به کسی نرسد.بعضی از معبران گویند:

چون مردی مصلح بر دست خود بند بیند، دلیل که از کارهای بد و ناساز بازماند و دست بدارد.اگر بند دست از چوب بیند، آنکه گفتم کمتر و آسانتر بود.ابراهیم کرمانی گوید:

اگر کسی در گردن خود بند از چوب بیند، دلیل که امانتی در گردن او بود و او امانت نمی گذارد. اگر بند چوبین بر پای خود بیند، دلیل بود از اطاعت حق تعالی. اگر این کس در سفر بود، به سلامت باز آید. اگر دید بند گردنش از سیم بود، دلیل او را به سبب زن رنج و زحمت است. اگردید که بندش از زر بود، رنج و زحمتش از جهت مال بود. اگر بیند بندش از مس است، دلیل که سبب رنج او از کسب و معیشت دنیا بود. اگر بیند بند از پای او برداشتند، دلیل که از عمل پادشاه خلاصی یابد. اگر بر پای خود بند نهاده بیند، دلیل که او را با مردی منافق صحبت افتد. اگر پای خود را به رسن بسته بیند، دلیل که از کسی به وی منفعت رسد.حضرت دانیال گوید:

اگر امیر بیند که بر پای خود بند آهنین داشت، دلیل که از ولایت خویش به سفر رود و در آن سفر بماند. اگر بیند در هر دو پایش بند نهاده بود، دلیل که ولایت یابد. اگر بیند چهار بند در پای داشت، دلیل است که چهار پسر یابد. اگر بیند بند از پای او برداشته اند، دلیل که از غم ها فرج یابد. اگر امیر یبیند که پای او در بند و زنجیر بود، دلیل است که او را از ترسایان منفعت رسد.بعضی از معبران گویند:

کار وی آسان شود اگر بیند بند او از سیمین است، دلیل است که زنی به نکاح خواهد یا به زنی عاشق گردد. اگر بیند بند او زرین است، دلیل که به سفر رود و یا بیمار شود. اگر بیند بند او آهنین بود، دلیل است که سفر دور کند.جابرمغربی گوید:

بند در خواب ، ثبات دین است. به قول پیغمبر (ص) که فرمودند: دوست دارم پایبند را در خواب و غل را دوست ندارم، زیرا که پای بند بندگی بود در دین.حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن بند در خواب بر چهار وجه است. اول: کفر. دوم: نفاق. سوم: بخل. چهارم: از معصیت دست برداشتن.بعضی از معبران گویند:

غل در دست به خواب دیدن، پادشاه ظالم را کوتاه دستی بود از ظلم.محمد ابن سیرین گوید:

اگر بند بر پای خود نهاده دید، دلیل که ترسان و هراسان شود. اگر دید در پای او دو بند نهاده است و او در مسجد است، دلیل که او در دین ثابت بود، یا در نماز یا در غزا یا درکاریکه در آن صلاح دین است.ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند در خواب که در پای خویش بند است و او را عزم سفر افتاد، دلیل که در آن سفر دیر بماند و در آنجا مقیم شود و هر چه که در پای بند قویتر و محکم تر بیند، دلیل که اقامتش در آنجا بیشتر است. اگر بند فراخ بود بهتر باشد تا تنگ. اگر بیند بندش از مس است همین دلیل کند. اگر بندش از آهن بود، دلیل است بر آن چیزها که نخست یاد کرده شد. اگر بیند که بندش از رسن است، مقیم شدن از بهر دین بود. اگر بیند بند او چون چوب است، مقیم شدن از بهر فساد دین است.جابر مغربی گوید:

اگر بیماری بیند که بر پای او بند است، دلیل که از زحمت خلاصی یابد. اگر پادشاه بیند بر پای او بند است، دلیل که پادشاهی بر وی پایدار بود.حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن پایبند در خواب بر سه وجه است. اول: ثبات در دین. دوم: زن خواستن. سوم: از سفر بازآمدن. و علی الجمله هر که در خواب بیند در پای او بند است، اگر در نیکی بود، نیکی در وی پایدار باشد. اگر در بدی باشد همچنین.


به نیت شما فال شمع گرفتیم. جواب فال شما:

» یک شادی بسیار بزرگ از صحبتهایی که با یک آقا انجام می دهید دارید.

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب