بوسه دادن | تعبیر خواب بوسه دادن

بوسه دادن , تعبیر خواب بوسه دادن

تفسیر خواب بوسه دادن

معنی خواب بوسه دادن

تعبیر بوسه دادن در خواب

بوسه دادن در خواب

دیدن بوسه دادن در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : بوسه دادن
بوسه دادن , تعبیر خواب بوسه دادن , بوسه دادن تعبیر خواب

تعبیر خواب بوسه دادن

محمد ابن سیرین گوید:

اگر کسی بیند کسی را بوسه داد، دلیل که آن کس را دوست و خواستگار است.اگر آن کس مجهول بود، دلیل که ازجائیکه طمع ندارد، خیر و منفعت یابد. اگر بیند معروفی او را بوسه داد، دلیل که از آن کس خیر و منفعت بیند.ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند مردی را به شهوت بوسه می داد، دلیل که از بهر مرده خیر کند، یا او را به دعای خیر یاد آورد. اگر بیند مرده وی را بوسه می داد، دلیل که از مال یا از علم آن مرده چیزی به وی رسد. اگر بیند کسی وی را بوسه می داد، دلیل که طالب و خواستگار وی است. اگر به خلاف این بیند، دلیل که مراد و مقصود نیابد.امام جعفر صادق فرماید:

بوسه دادن، دلیلش بر چهار وجه است. اول: خیر و منفعت. دوم: حاجت رائی. سوم: بر دشمن ظفر یافتن. چهارم: سخن خوش شنیدن.منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

برخی از معبران نوشته اند بوسه خیانت است و سوء نیت و بد دلی ،چه بوسه بدهیم و چه بگیریم. اگر ما دیگران را ببوسیم ما عامل خیانت خواهیم بود اگر دیگری ما را ببوسد نسبت به ما خیانت می شود. در بیداری و زندگی روزانه ما، بوسه وسیله ابراز عشق و محبت است. وقتی کسی را می بوسیم می خواهیم محبت خود را در حد اعلا به آن شخص نشان بدهیم و ثابت کنیم. در خواب نیز از این حد فراتر نمی رویم. چنانچه در خواب ببینیم کسی را می بوسیم موردی پیش می آید که حسن نیت خود را نسبت به او ثابت کنیم و اگر آن که می بوسیم ناشناس باشد نفعی از ما به او می رسد . اگر یک دختر دم بخت ببیند که محرمی او را می بوسد محبوبیت می یابد و اگر ببیند که نامحرمی او را می بوسد، خواستگار خواهد یافت و شوهر می کند و چنانچه خودش کسی را ببوسد نشان آن است که از او به نیکی یاد می کنند. اگر ببینیم مرده ای ما را می بوسد اگر آن مرده آشنا باشد نسبت به او دینی داریم چه اخلاقی و چه مالی و مادی و اگر ناشناس باشد سودی به ما می رسد زیرا بوسه مرده خیر و برکت است.لوک اویتنهاو می گوید:

بوسیده شدن : جدایی
بوسیدن : عشق دو جانبه
بوسه دزدکی: عشق سوزانبه نیت شما فال قهوه گرفتیم. جواب فال شما:

» گاو : فراوانی محصولات - نعمت فراوان بدست آوردن

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب