تازیانه | تعبیر خواب تازیانه

تازیانه , تعبیر خواب تازیانه

تفسیر خواب تازیانه

معنی خواب تازیانه

تعبیر تازیانه در خواب

تازیانه در خواب

دیدن تازیانه در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : تازیانه
تازیانه , تعبیر خواب تازیانه , تازیانه تعبیر خواب

تعبیر خواب تازیانه

تازیانه در گذشته یک وسیله جنگی و تدافعی بوده و هر جنگجوی سوارکاری یک تازیانه داشت که به سبک و روش خودش می بست و به کار می برد به طوری که از تازیانه یک نفر، شخص دیگری نمی توانست با مهارت و چابکی استفاده کند ولی امروز تازیانه در زندگی ما جایی مخصوص و مشخص ندارد و فقط گه گاه برای تعزیز و تنبیه خلافکاران به کار می رود. احتمال این که کسی تازیانه در خواب ببیند کم است معهذا نوشته می شود. معبران کهن تازیانه را عزت و شرف مرد تعبیر کرده و نوشته اند که اگر کسی ببیند تازیانه از دستش می افتد از کار معزول می شود.حضرت دانیال گوید:

اگر کسی بیند تازیانه به خرط کرده است، دلیل که کارش بر مراد و نظام است. اگر دید تازیانه او مخروط نکرده است، دلیل بر شرف و بزرگی است، به قدر آن تازیانه و بعضی گویند، که تازیانه در خواب ، دلیل بر مال اندک است بر قدر بیننده خواب . اگر دید دوال تازیانه او بگسست، دلیل که مال و بزرگی از وی جدا شود.محمد ابن سیرین گوید:

اگر کسی دید که کسی را به تازیانه بِزَد، دلیل که به کاری مشغول شود که از آن کسب و کسب او فایده بدو نرسد. اگر بیند تازیانه از دست بینداخت، دلیل که آن کاری که در دست دارد بیندازد. اگر کسی دید کسی را به تازیانه بزد و خون از تن وی روان شد، دلیل که سخنهای ناخوش شنود.ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند کسی او را به تازیانه بزد، دلیل که از آن کس مال حرام یابد. اگر دید به زخم تازیانه خون از او روان شد، دلیل که مال یابد. اگر بیند که نشان زخم تازیانه بر تن او بماند، دلیل که سخنهای ناخوش شنود. اگر دید او را با تازیانه بزدند و ندانست که چه کسی زد، دلیل که ناگاه مال آید.جابر مغربی گوید:

اگر کسی به خواب دید که در دست تازیانه نیکو داشت یا علاقه ابریشمین، دلیل که او را فرزندی آید. اگر بیند تازیانه از چوب است، دلیل است بر قوت حال وی. اگر بیند تازیانه از چرم یا از دوال است، دلیل که خیر منفعت بدو رسد. اگر بیند تازیانه در دست داشت و بشکست، دلیل که فرزندش بمیرد یا از کار خود معزول شود. اگر بیند بر اسب نشسته و تازیانه می زد، دلیل که به جای کسی کاری کند و بدان کار، بر وی منت نهد. اگر بیند بر پشت کسی تازیانه می زد و از آنجا خون برآمد، دلیل که آن کس مال حرام یابد یا زننده او را متهم کند به گناهی. اگر بر پشت خود زخم تازیانه زد، چنانکه پاره پاره شد، دلیل که اهل او متفرق شوند. اگر کسی را بی اندازه تازیانه زد، دلیل که وی را غم واندوه رسد.اسماعیل بن اشعث گوید:

اگر کسی بیند در خانه خود بدست خود تازیانه کوتاه بود و پس از آن دراز شد، دلیل که زبان او بر خصم دراز شود. اگر بیند دراز بود و کوتاه شد، دلیل که دشمن بر وی غلبه کند.حضرت امام جعفر صادق فرماید:

تازیانه در خواب بر پنج وجه است. اول: شعث. دوم: جدل کردن. سوم: روشن شدن کاری مشکل. چهارم: سفر و مفارقت. پنجم: بزرگی و مال.


به نیت شما فال شمع گرفتیم. جواب فال شما:

» داوری و قضاوت نادرست و غیر عادلانه ای درباره شخص شما می شود اما فورا از شما دلجویی به عمل خواهد آمد.

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب