تبیره | تعبیر خواب تبیره

تبیره , تعبیر خواب تبیره

تفسیر خواب تبیره

معنی خواب تبیره

تعبیر تبیره در خواب

تبیره در خواب

دیدن تبیره در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : تبیره
تبیره , تعبیر خواب تبیره , تبیره تعبیر خواب

تعبیر خواب تبیره

به فارس طبل است. دیدن آن درخواب خبر مکروه و سخن دروغ است و کاری پیدا و روشن و این جمله، دلیل بر زننده آن کند.محمد ابن سیرین گوید:

اگر دید با تبیره پای کوبد و رقص کند، دلیل است بر غم و اندوه. اگر دید او تبیره مفرد همی زد، دلیل که سخن باطل گوید، یا کاری ناصواب کند و بدان مشهور شود.بعضی از معبران گویند:

تبیره درخواب آواز خوش و باطل است.ابراهیم کرمانی گوید:

اگر دید تبیره می زد، دلیل که کارهای باطل کند با شعت، که در او هیچ اصل نباشد و با مردمان هر وعده که دهد جمله دروغ باشد.حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن تبیره در خواب ، کاری است که به نادانی کرده شود و عاقبت آن کار ظاهر، باطل است و تبیره زدن در خواب ، مردی است که دروغ شیرین و آراسته گوید به ظاهر و در باطن مردمان را غیبت کند و سخنان زشت گوید.به نیت شما فال چای گرفتیم. جواب فال شما:

» موفقیت کاری

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب