تخم کاشتن | تعبیر خواب تخم کاشتن

تخم کاشتن , تعبیر خواب تخم کاشتن

تفسیر خواب تخم کاشتن

معنی خواب تخم کاشتن

تعبیر تخم کاشتن در خواب

تخم کاشتن در خواب

دیدن تخم کاشتن در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : تخم کاشتن
تخم کاشتن , تعبیر خواب تخم کاشتن , تخم کاشتن تعبیر خواب

تعبیر خواب تخم کاشتن

محمد ابن سیرین گوید:

اگر کسی به خواب بیند که تخم کاشت و باز جمع کرد، دلیل که شرف و بزرگی یابد. اگر دید از آنجا که کاشته بود خورد، دلیلش از این نیکوتر است. اگر بیند از آن چه کِشته بود چیزی حاصل نگردید و یا ندانست که چیست و اندک و بسیار آن ندانست، دلیل بر غم و اندوه کند.ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند گندم همی کاشت، دلیل که او خیر و نیکوئی رسد. اگر بیند جو همی کاشت، دلیل که او را مال جمع شود. اگر دید کاورس همی کاشت، دلیل بر مال اندک کند. اگر بیند عدس و باقلا و لوبیا و مانند آن همی کشت، دلیل است بر غم و اندوه.حضرت دانیال گوید:

اگر در زمین خویش تخم همی کاشت، دلیل که زنی خواهد و کارش ساخته شود. اگر زمین کِشته خویش ناکِشته بیند، دلیل که او را با کسی خصومت افتد. اگر بیند که به جائی مجهول تخم همی کاشت و برآمد، دلیل که غزا کند و غزا بر وی آسان گردد و خیرها کند. اگر بیند در زمین خویش کشت می کرد، دلیل که او را مال و نعمت حاصل شود. اگر بیند جو یا گندم یا درخت در زمین خود می کاشت، دلیل که عز و جاه او زیاده شود، به قدر آن که کشته بود.حضرت امام جعفر صادق فرماید:

تخم کاشتن در خواب بر چهار وجه است. اول: جاه و بزرگی. دوم: فساد. سوم: مال حرام. چهارم: نفع در بازرگانی


به نیت شما فال چای گرفتیم. جواب فال شما:

» پیام، نامه، خبر

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب