تندر | تعبیر خواب تندر

تندر , تعبیر خواب تندر

تفسیر خواب تندر

معنی خواب تندر

تعبیر تندر در خواب

تندر در خواب

دیدن تندر در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : تندر
تندر , تعبیر خواب تندر , تندر تعبیر خواب

تعبیر خواب تندر

به لغت پارسی رعد است و دیدن او در خواب ترس است از عامل و از عوام.



محمد ابن سیرین گوید:

اگر غریدنِ تندر با باران باشد، دلیل که مردمان را ترس و بیم کمتر است و نعمت و خیر فراوان. اگر بیند باران سخت و تندر سخت بارید، دلیل کند بر ترس بیننده خواب از دعای پدر و مادر.



ابراهیم کرمانی گوید:

غریدنِ رعدِ اندک و باریدنِ باران اندک، دلیل بر ترسِ کاری است از دعای زاهدان و صالحان.



حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن تندر بر پنج وجه است. اول: عذاب. دوم: حکمت. سوم: زحمت. چهارم: صولت. پنجم: خشم پادشاه.

اگر دید آواز تندر به وقت باریدن می شنید، دلیل که در آن دیار خیر و برکت بدر آید. اگر بین باران و رعد، برق است، دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه، ترس و بیم بود. اگر بیند باران ژاله همی بارید، دلیل که در آن دیار فتنه و عذاب و هلاکت پدید آید. اگر بیند تندر سخت بغرید، دلیل که بانگ و هیبت پادشاه در آن دیار گسترده شود. اگر بیند هم تندر است و هم برف و هوا تاریک است، دلیل که پادشاه ستمگر پدید آید.


به نیت شما فال شمع گرفتیم. جواب فال شما:

» یک ماجرا یا یک اتفاق تازه در خانواده شما روی خواهد داد که بسیار خوشایند است.

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب