توتیا | تعبیر خواب توتیا

توتیا , تعبیر خواب توتیا

تفسیر خواب توتیا

معنی خواب توتیا

تعبیر توتیا در خواب

توتیا در خواب

دیدن توتیا در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : توتیا
توتیا , تعبیر خواب توتیا , توتیا تعبیر خواب

تعبیر خواب توتیا

ابراهیم کرمانی گوید:

توتیا در خواب دیدن، مال است. اگر کسی توتیا در چشم کشید و مقصود از توتیا روشنائی چشم است، دلیل که صلاح دین جوید. اگر مقصود وی به خلاف این بود، دلیل که خود را به نفاق به دینداری بر مردم ظاهر کند تا او را ستایش کنند.جابر مغربی گوید:

اگر کسی بیند توتیا بدو دادند، دلیل که به قدر آن، وی را مال حاصل شود. اگر بیند توتیا را همی خورد، دلیل که مستمند و غمگین شود.حضرت امام جعفر صادق فرماید:

اگر بیند توتیا در زیر بغل داشت، از بهر دفع بوی ناخوش، دلیل که کاری کند که او را مدح و ثنا و نیکوئی گویند.به نیت شما فال قهوه گرفتیم. جواب فال شما:

» میمون : زیرکی - موزیگری – شیطنت – جستن از خطر

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب