جامه خواب | تعبیر خواب جامه خواب

جامه خواب , تعبیر خواب جامه خواب

تفسیر خواب جامه خواب

معنی خواب جامه خواب

تعبیر جامه خواب در خواب

جامه خواب در خواب

دیدن جامه خواب در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : جامه خواب
جامه خواب , تعبیر خواب جامه خواب , جامه خواب تعبیر خواب

تعبیر خواب جامه خواب

محمدبن سیرین گوید:

جامه خواب دیدن، به تاویل زن است. اگر بیند جامه خواب سفید و پاکیزه است، دلیل که عیالش دیندار است و مستور. اگر بیند جامه خواب سیاه بود، دلیل که از عیالش اندوه و رنج به او رسد و بعضی از معبران گویند: جامه سیاه در خواب ، پادشاه را نیکو و رعیت را بد است. اگر جامه خواب را کبود بیند، دلیل که او را به سبب عیال غم و اندوه و مصیبت رسد. اگر بیند که جامه خواب ش چرکین و دریده است، دلیل که زن او چرکین و پلید و ناسازگار است. اگر بیند جامه خواب ش بسوخت، دلیل که عیالش بمیرد.حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن جامه خواب بر سه و جه است: اول: زنی نیک، دوم: راحت و آسانی، سوم: رنج و اندوه و مصیبت.


به نیت شما فال چای گرفتیم. جواب فال شما:

» نگرانی، دغدغه

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب