جبه | تعبیر خواب جبه

جبه , تعبیر خواب جبه

تفسیر خواب جبه

معنی خواب جبه

تعبیر جبه در خواب

جبه در خواب

دیدن جبه در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : جبه
جبه , تعبیر خواب جبه , جبه تعبیر خواب

تعبیر خواب جبه

محمدبن سیرین گوید:

جبه در خواب زن است. اگر دید جبه فراخ و پاکیزه داشت، دلیل که زن او نیک رای و نیک سیرت است. اگر به خلاف این بیند، دلیل که زن او بدخوی و ناسازگار است. اگر بیند جبه او بدرید یا بسوخت، دلیل که میان ایشان جدائی افتد.حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن جبه در خواب ، اگر بیند در زمستان در تن داشت، نیکوتر است و آن بر چهار وجه است. اول: زن. دوم: قوت. سوم: شادی. چهارم: منفعت. و جبه کهنه و چرکین غم و اندوه است.جابر مغربی گوید:

اگر بیند جبه نو داشت یا کسی بدو داد وبه رنگ سبز است، دلیل که زن پاکدامن بخواهد. اگر بیند جبه سفید نو داشت، زنی پارسا و باامانت است. اگر زرد بیند، زنی بیمارگون است. اگر کبود است، زنی متفکر و غمگین است. اگر سرخ بیند، زنی معاشر است و با او سازگاری کم کند.به نیت شما فال چای گرفتیم. جواب فال شما:

» مشکل خانوادگی که گاهی می تواند جدی باشد

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب