جبین | تعبیر خواب جبین

جبین , تعبیر خواب جبین

تفسیر خواب جبین

معنی خواب جبین

تعبیر جبین در خواب

جبین در خواب

دیدن جبین در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : جبین
جبین , تعبیر خواب جبین , جبین تعبیر خواب

تعبیر خواب جبین

در محاورات روزمره زیاد راجع به پیشانی یا جبین صحبت می شود. مثلا می گویند (هر چه بر جبینش نوشته همان می شود) یا (فلانی جبینش بلند است) یعنی آدم خوشبخت و سعادتمندی است. از این قبیل ضرب المثل هائی است که در همه آن ها جبین را نشانه بخت و سرنوشت شناخته اند. در خواب نیز جبین نشانه قدر و منزلت بیننده خواب است. ابن سیرین استدلال می کند که چون جبین محل سجده حضرت باریتعالی است در بدن آدمی موضعی ارزشمند است.برخی از معبران می گویند جبین فرزند است و برخی هم جبین را نماینده شانس و بخت بیننده خواب می دانند که البته دومی درست است.
چنان چه در خواب ببینیم جبین بلند و صاف و روشنی داریم که هیچ خط یا لکه ای بر آن دیده نمی شود آینده ای روشن در پیش داریم و راهی هموار پیش روی ما قرار می گیرد که بدون زحمت و به آسانی پیش می رویم. اگر بر جبین خود لکه ای از خون یا نشان دیگری که کراهت انگیز نباشد دیدیم که در مقام و منزلت تا جائی پیش می رویم و بزرگ می شویم که انگشت نما می گردیم و مردم همه درباره ما سخن می گویند ولی اگر دیدید که جبین شما کوچک شده و منظره ای نا مطلوب و زشت پیدا کرده باید نگران آینده باشید.
اگر دیدید که جبین شما شکل طبیعی خود را از دست داده زیانی متوجه شما می شود. اگر بر جبین موی رسته بود بیننده خواب وام دار و مقروض می شود. اگر کسی در خواب ببیند که بر جبینش موی رنگین با رنگ های غیر معمول روئیده خانواده اش چنان خرج گزافی بر او تحمیل می کند که مقروض و بدهکار می شود. اگر کله یا زخم و یا زگیل زشت و کراهت انگیزی بر جبین بود بیننده خواب غمگین می شود. اگر بر جبین شما چیزی نوشته بود که حتی نتوانستید بخوانید در آینده صاحب فرزندی سرنوشت ساز خواهید شد.محمدبن سیرین گوید:

پیشانی در خواب ، قدر و جاه است. زیرا که موضع سجده باریتعالی است و بعضی گویند پیشانی، دلیل بر فرزند است که از اهل بیت او توانگر شود. اگر بیند بر پیشانی او نشانی بود، دلیل که خداوندش در پاک دینی و پرهیزکاری مشهور شود. اگر بیند کسی زخمی بر پیشانی او زد و خون روان شد، دلیل که قدر و جاهش زیاده شود. اگر بیند پیشانی او کوچک شد، تاویلش به خلاف این است. اگر دید که پیشانی او را حال خود بگشت، دلیل که زیانی به وی رسد. اگر دید بر پیشانی او مو رسته است، دلیل که وام دار شود. اگر دید آن موی سرخ یا سفید است، دلیل که وامش از جهت عیال است. اگر بیند پیشانی او آماس داشت، دلیل که مالش زیاده شود. اگر دید از پیشانی او مار یا کژدم یا چیزی دیگر بیرون آمد، دلیل که او را الم و رنج رسد.جابر مغربی گوید:

اگر کسی دید بر پیشانی یک چشم داشت، دلیل که به کار کدخدائی خود پندار شود. اگر دید در پیشانی چشمهای بسیار داشت، همین دلیل کند، که او را مصالح خود پنداری تمام است. اگر دید بر پیشانی وی خطی سبز نوشته است، دلیل که او فرزندی آید عالم و پارسا. اگر دید بر پیشانی او آیه رحمت نوشته است، دلیل که عاقبت را محمود کند و مرگ او بر شهادت است. اگر بیند بر پیشانی او آیه عذاب نوشته است، دلیل که عاقبتش محمود نباشد و تاویلش به خلاف این است.حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن پیشانی در خواب بر شش وجه است. اول: جاه و قدر. دوم: عز و بزرگی. سوم: فرزند توانگر. چهارم: معیشت محمود. پنجم: دیانت. ششم: جود و نیکی.به نیت شما فال چای گرفتیم. جواب فال شما:

» سرقت، دزدی، تاراج

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب