جنگ کردن | تعبیر خواب جنگ کردن

جنگ کردن , تعبیر خواب جنگ کردن

تفسیر خواب جنگ کردن

معنی خواب جنگ کردن

تعبیر جنگ کردن در خواب

جنگ کردن در خواب

دیدن جنگ کردن در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : جنگ کردن
جنگ کردن , تعبیر خواب جنگ کردن , جنگ کردن تعبیر خواب

تعبیر خواب جنگ کردن و نزاع

محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی بیند که او جنگ کرد با مردمان یا حیوان با حیوان دیگر هر دو از یک جنس باشند، آن که غالب است بر دشمن ظفر یابد.منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

چنان چه در خواب صحنه هایی از جنگ دیدیم باید بدانیم که روح ما از نگرانیهایی که پیش میآید خبر میدهد. صرف دیدن صحنه ای از جنگ در خواب خبر از غم و اندوهی است که در روزهای آینده پیش میآید و این تشدید میشود اگر خودمان در آن جنگ دخالت داشته باشیم.ابن سیرین میگوید :

در جنگ هر کسی پیروز شود در جنگ و جدال زندگی و در بیداری نیز پیروز و برنده است. چنان چه در خواب زره پوشیده بودید و شمشیر و سپر داشتید یا در سنگر بودید و اسلحه و مهمات به قدر کفایت در اختیارتان قرار داشت خواب شما میگوید که جهت روبه رویی با غم ها و رنج ها و نگرانیها مجهز خواهید بود.در نفایس الفنون تصریح شده که جنگ در خواب اضطراب و فتنه است. چنان چه جنگی در خواب شما بود و شما در آن جنگ شرکت داشتید اما فاقد زره و سنگر و سلاح و مامن بودید خواب شما میگوید که تنها میمانید و در مشکلی که پیش میآید هیچ دستی دست شما را نمیگیرد. مجروح شدن در خواب خوب است و نباید نگرانی ایجاد کند. این نشان این است و گویای این که غم و اندوه شما پایان یافته و آشتی و امنیت خانوادگی است و نباید نگران شوید.یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن جنگ غم واندوه شود. دیدن خود در جنگ وخصومت از دشمنان حذر باید نمود و زبان از غیبت خلق نگهدارد تا آزار حاصل نگرددچنان چه در خواب صحنه هایی از جنگ دیدیم باید بدانیم که روح ما از نگرانی هایی که پیش می آید خبر می دهد. صرف دیدن صحنه ای از جنگ در خواب خبر از غم و اندوهی است که در روزهای آینده پیش می آید و این تشدید می شود اگر خودمان در آن جنگ دخالت داشته باشیم.


به نیت شما فال شمع گرفتیم. جواب فال شما:

» پیشرفت و ترقی فوق العاده ای درباره هدف خود خواهید داشت.

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب