جواهرات | تعبیر خواب جواهرات

جواهرات , تعبیر خواب جواهرات

تفسیر خواب جواهرات

معنی خواب جواهرات

تعبیر جواهرات در خواب

جواهرات در خواب

دیدن جواهرات در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : جواهرات
جواهرات , تعبیر خواب جواهرات , جواهرات تعبیر خواب

تعبیر خواب جواهرات

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن جواهر و مانند آن سود زیاد بدست آیدلوک اویتنهاو می گوید :

جواهرات
آنها را ستایش کردن : ورشکستگی
کادو گرفتن آن : اطراف شما پر از آدمهای خائن است
خریدن آن : بدبختی
جواهری بر دست یا گردن داشت : کادوی زیبایی دریافت خواهید کرد
داشتن جواهرات بسیار زیاد : آینده ای کامیاب1ـ دیدن جواهر در خواب ، نشانه کسب ثروت و خوشیهای فراوان است .
2ـ استفاده از جواهرات برای تزیین خود در خواب ، نشانه آن است که به آرزوهای خود دست خواهید یافت .
3ـ اگر خواب ببینید دیگران دست بند یا انگشتری جواهر نشان دارند ، نشانه آن است که شما به مقامی متمایز با مقام دوستان خود دست خواهید یافت .
4ـ دیدن لباسهای جواهر نشان در خواب ، علامت آن است که خوش اقبالی بی نظیری به شما رو می آورد .
5ـ اگر خواب ببینید جواهر به شما ارث رسیده است ، علامت آن است که در زندگی به موفقیت چشمگیری دست خواهید یافت .
6ـ اگر خواب ببینید به کسی جواهر می دهید ، نشانه آن است که اگر هشیار نباشید حادثه خطرناکی شما را تهدید خواهد کرد .
7ـ اگر دختری خواب ببیند از کسی جواهر می گیرد ، علامت آن است که با همسری دلخواه ازدواج خواهد کرد . اما اگر در خواب جواهری را گم کند ، نشانه آن است که مردی او را با تملق و دروغ فریب می دهد .
8ـ پیدا کردن جواهر در خواب ، نشانه پیشرفت سریع و درخشان در کارهای مورد علاقه است .
9ـ اگر خواب ببینید جواهری می خرید ، علامت آن است که در کارها بخصوص در مسایل عاطفی همواره موفق خواهید بود .به نیت شما فال شمع گرفتیم. جواب فال شما:

» دوران سالخوردگی شما به خوبی و نیکویی و سلامتی و تندرستی کامل طی خواهد شد.

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب