جوشن | تعبیر خواب جوشن

جوشن , تعبیر خواب جوشن

تفسیر خواب جوشن

معنی خواب جوشن

تعبیر جوشن در خواب

جوشن در خواب

دیدن جوشن در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : جوشن
جوشن , تعبیر خواب جوشن , جوشن تعبیر خواب

تعبیر خواب جوشن

محمدبن سیرین گوید:

پوشیدن جوشن در خواب پشت و پناه است به قدر روشنی و پاکیزگی آن. اگر بیند جوشن داشت، دلیل که اهل بیت او ایمن شوند از دشمنان. اگر بیند جوشن پوشیده داشت، دلیل بود بر حصار تن او از شر دشمنان که بر وی ظفر نیابند. اگر بیند که با جوشن سلاح داشت، دلیل که از مکر منافق و شر عامه ایمن شود، و بعضی از معبران گویند: جوشن درخواب ، زیادتی دین بود و هر که بیند جوشن در خواب پوشیده، در حفظ خدای عزوجل بود.حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن جوشن در خواب بر شش وجه است. اول: بزرگی. دوم: پناه. سوم: قوت. چهارم: مال. پنجم: زندگانی. ششم: زیادتی در دین، و جوشن در خواب ، مونس مردم است.


به نیت شما فال قهوه گرفتیم. جواب فال شما:

» قیچی : جدائی و دوری - بین اقوام و خویشاوندان جدائی انداختن و درواقع اختلاف خانوادگی - به جدایی از معشوق و درگیری با دوستان اشاره دارد.

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب