حصیر | تعبیر خواب حصیر

حصیر , تعبیر خواب حصیر

تفسیر خواب حصیر

معنی خواب حصیر

تعبیر حصیر در خواب

حصیر در خواب

دیدن حصیر در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : حصیر
حصیر , تعبیر خواب حصیر , حصیر تعبیر خواب

تعبیر خواب حصیر

محمدبن سیرین گوید:

اگر بیند حصیر داشت یا کسی بدو داد، دلیل که به قدر بزرگی و کوچکی حصیر خیر و منفعت بدو رسد. اگر بیند حصیر می بافت، دلیل که عاشق و مبتلا شود بر زنی اگر بیند حصیری که می بافت دون و کم بها بود، دلیل که آن زن بی اصل و درویش است. اگر بیند حصیر پاکیزه و قیمتی بود، دلیل که زنِ محتشم و اصیلی بود.جابر مغربی گوید:

اگر بیند که حصیر می بافت و می فروخت، دلیل که او را غم و اندوه رسد.حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن حصیر در خواب بر سه وجه است. اول: زن. دوم: منفعت به قدر و قیمت آن. سوم: خواستار کاری که از آن وی را ملامت رسد و بدنامی حاصل شود.


به نیت شما فال شمع گرفتیم. جواب فال شما:

» یک پیشنهاد شغلی به شما خواهد شد که توام با موفقیت و سود مالی بسیاری است.

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب