حوض | تعبیر خواب حوض

حوض , تعبیر خواب حوض

تفسیر خواب حوض

معنی خواب حوض

تعبیر حوض در خواب

حوض در خواب

دیدن حوض در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : حوض
حوض , تعبیر خواب حوض , حوض تعبیر خواب

تعبیر خواب حوض

محمدبن سیرین گوید:

اصل حوض در خواب علم و دانش است.
اگر بیند خویشتن با آب حوض همیشست، دلیل که توفیق یابد و از گناه و عصیان باز ایستد. اگر دید همه آب حوض فرو برد و آن آب او خوش آمد، دلیل که عمر خود به سلامت گذراند و مالش زیاد شود. اگر اهل علم است علمش زیاد شود.ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند تن و جامه خود به حوض میشست، دلیل که اهل بیتش توبه کنند و سیرت نیک و راه دین جویند. اگر بیند جامه خود به حوض بشست و پلیدی از جامه در زیر آب ظاهر گشت، دلیل که به علم کار نکند و به بدی در میان خلق مشهور شود. اگر بیند کنار حوض سبز رسته بود، دلیل که از علم خود منفعت یابد و مردم نیز از علم او منفعت یابند، خاصه که حوض مِلک او باشد. اگر بیند حوض ملک او نبود و از آنِ مسلمین بود زیاده و نقصان آن حوض به علمای آن دیار باز گردد یا به کسی که در آن شهر حاکم بود. اگر بیند آب حوض تیره و تلخ بود، دلیل بر غم و اندوه کند.جابر مغربی گوید:

اگر بیند آب حوض همیخورد مال یابد از مردی توانگر و عاقبت کارش نیک است و مال یابد به قدر بزرگی حوض.حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن حوض در خواب بر چهار وجه است. اول: مردم با منفعت. دوم: مردیتوانگر. سوم: مال جمع کرده. چهارم: عالمی که از وی علم و نفع حاصل کنند.1ـ دیدن حوض در خواب ، نشانة ثابت ماندن شانس و اقبال شما و روبرو شدن با اتفاقاتی هیجان آمیز است .
2ـ اگر خواب ببینید آب حوض گل آلود است ، نشانة آن است که درگیر مشاجرات خانوادگی خواهید شد


به نیت شما فال شمع گرفتیم. جواب فال شما:

» شخصی ممکن است در یکی از کارهایی که شما انجام می دهید ایراد و انتقادی نسبت به کار شما داشته باشد که باید به راحتی آن را پذیرا باشید زیرا این موضوع به نفع شما خواهد بود نه ضرر و زیان شما.

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب