خار | تعبیر خواب خار

خار , تعبیر خواب خار

تفسیر خواب خار

معنی خواب خار

تعبیر خار در خواب

خار در خواب

دیدن خار در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : خار
خار , تعبیر خواب خار , خار تعبیر خواب

تعبیر خواب خار

در خواب وام است. اگر بیند خاری دراندام او فرو شد یا کسی دروی زد، دلیل که از کسی وام ستاند و به قدر رنج و زحمت آن خار از آن کس سخن ناخوش شنود. اگر بیند او خاری در اندام کسی زد، دلیل که او وامی به کسی دهد و سخن تلخ بگوید.ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند خار بسیار داشت و اندامش از آن خار گزند نمی یافت، دلیل که وام بسیار دارد، ولکن جمله گذارده شود و هیچ رنج به وی نرسد حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن خار در خواب بر سه وجه است. اول: وام. دوم: دشمنی. سوم: دشواری کارها.


به نیت شما فال قهوه گرفتیم. جواب فال شما:

» روباه : فردی حیله گر و فریبنده، نابکار و دروغگو، مواظب باشید.

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.

در تاروت رنگی بخوانید

دسته بندی مطالب