خارش | تعبیر خواب خارش

خارش , تعبیر خواب خارش

تفسیر خواب خارش

معنی خواب خارش

تعبیر خارش در خواب

خارش در خواب

دیدن خارش در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : خارش
خارش , تعبیر خواب خارش , خارش تعبیر خواب

تعبیر خواب خارش

محمدبن سیرین گوید:

اگر کسی بیند او را خارش تن پدید آمد، دلیل که طلب خویشان کند و از ایشان غم واندوه بیند.ابراهیم کرمانی گوید:

خارش تن، دلیل است بر بازجستن احوال خویشان.حضرت امام جعفر صادق فرماید:

اگر بیند از خارش، وی گزند و رنج رسید، دلیل که او را از خویشان مضرت رسد. اگر ازخارش مضرت نیافت از ایشان گزند نرسد.به نیت شما فال چای گرفتیم. جواب فال شما:

» لذت، کامیابی، خوش گذرانی

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب