خاشاک | تعبیر خواب خاشاک

خاشاک , تعبیر خواب خاشاک

تفسیر خواب خاشاک

معنی خواب خاشاک

تعبیر خاشاک در خواب

خاشاک در خواب

دیدن خاشاک در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : خاشاک
خاشاک , تعبیر خواب خاشاک , خاشاک تعبیر خواب

تعبیر خواب خاشاک

محمدبن سیرین گوید:

خاشاک درخواب مال و نعمت است مردم عامه را. اگر بیند در خانه وی خاشاک بسیار است یا او در میان خاشاک مقیم گردید، دلیل که بر قدر آن وی را مال و نعمت رسد. اگر بیند خاشاک را باد ببرد یا آتش بسوخت، دلیل که پادشاه مال او بستاند. اگر بیند که خاشاک در تنور یا در زیر دیگ می سوخت، دلیل که مال خویش را هزینه کند.ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند از صحرا خاشاک می آورد و به خانه می برد، دلیل است به قدر آن او را از سفر مال حاصل گردد.
اگر بیند در شهری یا کوچه ای باد خاشاک می آورد، دلیل که آن موضع را به قدر آن از پادشاه خیر و منفعت رسد.به نیت شما فال شمع گرفتیم. جواب فال شما:

» از شکست عاطفی که در گذشته داشته اید جبران آن در زندگی آینده تان از فرد دیگری خواهد شد.

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب