خستگی | تعبیر خواب خستگی

خستگی , تعبیر خواب خستگی

تفسیر خواب خستگی

معنی خواب خستگی

تعبیر خستگی در خواب

خستگی در خواب

دیدن خستگی در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : خستگی
خستگی , تعبیر خواب خستگی , خستگی تعبیر خواب

تعبیر خواب خستگی

محمدبن سیرین گوید:

اگر کسی بیند تن او را کسی بخست و از آن خون بیرون نیامد، دلیل که خسته کننده او را سخن راست گوید و جوابش باز نتواند داد. اگر بیند خون از تن او یا از جراحت او بیرون آمد، دلیل که خسته کننده او را سخن دروغ و محال بگوید و در وی طعنه زند. اگر کسی بر تن خود خستگی بسیار بیند، دلیل که او را مال نقصان افتد، یا از گناه توبه کندحضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن خستگی به خواب بر سه وجه است. اول: مال. دوم: منفعت. سوم: سخن ناخوش است.


به نیت شما فال شمع گرفتیم. جواب فال شما:

» دیدار و روبوسی با یک یا چند نفر از بستگان یا دوستان نزدیک خواهید داشت.

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب