خصومت | تعبیر خواب خصومت

خصومت , تعبیر خواب خصومت

تفسیر خواب خصومت

معنی خواب خصومت

تعبیر خصومت در خواب

خصومت در خواب

دیدن خصومت در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : خصومت
خصومت , تعبیر خواب خصومت , خصومت تعبیر خواب

تعبیر خواب خصومت

بدانکه خصومت کردن درخواب بر چند وجه است. محمدبن سیرین گوید: اگر بیند با کسی خصومت کرد و بر وی غالب شد، تاویلش به خلاف این است.ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند با والی آن دیار خصومت کرد و بر وی غالب شد، دلیل که از والی آن دیار بدو خیر و منفعتی رسد. اگر به خلاف این بیند دلیل که از وی بدو رنج و زیان رسد
اگر بیند پادشاه به خصومت رفت، دلیل که حاجتش روا شود. جابر مغربی گوید: اگر بیند با مردم بی سبب خصومت می کرد، دلیل که مردم از زبان وی رنجور و اندوهگین شوند.


به نیت شما فال قهوه گرفتیم. جواب فال شما:

» ظرف غذا : روزی و برکت – مهمانی

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب