خطبه خواندن | تعبیر خواب خطبه خواندن

خطبه خواندن , تعبیر خواب خطبه خواندن

تفسیر خواب خطبه خواندن

معنی خواب خطبه خواندن

تعبیر خطبه خواندن در خواب

خطبه خواندن در خواب

دیدن خطبه خواندن در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : خطبه خواندن
خطبه خواندن , تعبیر خواب خطبه خواندن , خطبه خواندن تعبیر خواب

تعبیر خواب خطبه خواندن

محمدبن سیرین گوید:

اگر بیند بر سر منبر خطبه میخواند و اهل خطابت است، دلیل که عز و بزگی یابد. اگر اهل خطابت نباشد، دلیل که چون به سفر رود درنگ بسیارکند و بیم خطر بود، اگر توانگر بود، بیم که درویش شود، اگر جاهل است، بیم که درمیان مردم خوار شود و در زبان مردم افتد به بدی. اگر بیند دینی خطبه میخواند، دلیل که مسلمان شود یا بمیرد.ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند با پادشاهی خطبه می خواند اگر آن پادشاه مصلح بود، دلیل که عدل و داد کند، اگر مفسد بود، دلیل که تائب شود. اگر بیند که زنی بر منبر همی خواند و مردمان را پند همی داد، دلیل شوهرِ زن رسوا شود.جابر مغربی گوید:

اگر کسی بیند درمیان خطبه ترویج همی خواند، دلیل که از او خیر و صلاح پدید آید و با همه احسان کند و کارها به مصلحت کند.


به نیت شما فال قهوه گرفتیم. جواب فال شما:

» قطار : مسیر زندگی سختی را طی کردن و از اهداف خود بیمناک بودن.

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب