خفتن | تعبیر خواب خفتن

خفتن , تعبیر خواب خفتن

تفسیر خواب خفتن

معنی خواب خفتن

تعبیر خفتن در خواب

خفتن در خواب

دیدن خفتن در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : خفتن
خفتن , تعبیر خواب خفتن , خفتن تعبیر خواب

تعبیر خواب خفتن

محمدبن سیرین گوید:

خفتن درخواب مرده را و کسی که ترسیده بود، دلیل بر راحت و رستگاری است.اگر بیند کسی بر تختی خفته است، یا بر بستری، دلیل که بزرگی یابد، اما از راه دین و پرهیزکاری بی خبر است، زیرا که خفتن در راه دین غفلت بود. اگر بیند در جایگاهی دون بر بستری خفته است، دلیل بر حقارت و خواری او بود.ابراهیم کرمانی گوید:
خواب ترسنده را ایمنی بود و مرده آمرزش و بیمار را شفا و زندانی رافرج از زندان.

جابر مغربی گوید:

اگر کسی بیند که درمیان مردگان خفته بود و کسی او را بیدار نمود، دلیل که درمیان مردمان به کاری مشهور شود.


به نیت شما فال قهوه گرفتیم. جواب فال شما:

» گردن بند : عشق و نامزدی و شروع آن - خبرهای خوش

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب