خلط بینی | تعبیر خواب خلط بینی

خلط بینی , تعبیر خواب خلط بینی

تفسیر خواب خلط بینی

معنی خواب خلط بینی

تعبیر خلط بینی در خواب

خلط بینی در خواب

دیدن خلط بینی در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : خلط بینی
خلط بینی , تعبیر خواب خلط بینی , خلط بینی تعبیر خواب

تعبیر خواب خلم یا خلط بینی

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند که از بینی او خلم بیرون می آمد، دلیل که وامش گذارده شود و از غم فرج یابد.محمدبن سیرین گوید:

خلم دیدن، دلیل فرزند بود. اگر بیند خلم در جامه وی افتاد، دلیل که او را پسری آید.اگر بیند خلم از بینی او بر زمین افتاد، او را دختری آید. اگر بیند خلم بر زن خود انداخت، دلیل که زنش آبستن شود و فرزند از شکم بیفکند
اگر دید زنش بر وی افکند، وی را پسری آید. اگر بیند خلم در سرای همسایه افکند، دلیل که با زنش فساد کند. اگر بیند که خلم بخورد، دلیل که مال زن بخورد.


به نیت شما فال قهوه گرفتیم. جواب فال شما:

» شاخ : موفقیت مالی - دست پیدا کردن به مال و نعمت فراوان

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب