خلعت | تعبیر خواب خلعت

خلعت , تعبیر خواب خلعت

تفسیر خواب خلعت

معنی خواب خلعت

تعبیر خلعت در خواب

خلعت در خواب

دیدن خلعت در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : خلعت
خلعت , تعبیر خواب خلعت , خلعت تعبیر خواب

تعبیر خواب خلعت

محمدبن سیرین گوید:

خلعت به خواب دیدن، چون پاکیزه و نیکو بود، دلیل بر عزت یافتن و مرتبت و ریاست و مملکت و زن و کنیزک بود و حکم و تاویلش به قدر و قیمت خلعت دهنده بود.ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند پادشاهی خلعت بدو داد، دلیل که از سلطان به قدر آن مال و نعمت یابد. اگر بیند عالمی او را خلعت داد، دلیل است که از آن عالم او را علم حاصل شودحضرت امام جعفر صادق فرماید:

اگر کسی بیند خلعت او جامه کرباس بود و نیکو و سفید یا سبز بود، دلیل که عز و جاه دنیا و عقبی یابد. اگر بیند خلعت او از دیبا یا جامه ابریشمین بود، دلیل که عزت و نعمت دنیائی بیابد.به نیت شما فال چای گرفتیم. جواب فال شما:

» فرصت های جدید، گشایش، حل مشکل

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب