خمیر کردن | تعبیر خواب خمیر کردن

خمیر کردن , تعبیر خواب خمیر کردن

تفسیر خواب خمیر کردن

معنی خواب خمیر کردن

تعبیر خمیر کردن در خواب

خمیر کردن در خواب

دیدن خمیر کردن در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : خمیر کردن
خمیر کردن , تعبیر خواب خمیر کردن , خمیر کردن تعبیر خواب

تعبیر خواب خمیر کردن

محمدبن سیرین گوید:

سرشتن آرد گندم، دلیل مالی با سود بسیار از تجارت بود، به شرط آن که خمیرش برآمده بود. اگر خمیرش برنخاسته بود، دلیل که زیادی فساد و فسق است. سرشتن آرد کاورس، دلیل منفعت اندک است.ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند خمیر فرا گرفت یا بخرید، یا کسی به او داد، اگر جوین باشد، دلیل کند به قدر آن مالی حلال او را در تجارت حاصل شود
اگر خمیر کاورس بود، نفعه اندک بود.حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن خمیر به خواب بر سه وجه بود. اول: زیادتی در دین. دوم: منفعت اندک. سوم: روزی حلال.


به نیت شما فال قهوه گرفتیم. جواب فال شما:

» حلقه هایی كه نقطه هایی در میانشان است : میل به داشتن فرزند تحقق مییابد.

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب