خوان | تعبیر خواب خوان

خوان , تعبیر خواب خوان

تفسیر خواب خوان

معنی خواب خوان

تعبیر خوان در خواب

خوان در خواب

دیدن خوان در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : خوان
خوان , تعبیر خواب خوان , خوان تعبیر خواب

تعبیر خواب خوان

دیدن خوان در خواب غنیمت حاضر بود.محمدبن سیرین گوید:

اگر بیند که خوانی داشت و بر وی نان ها بود و از آن میخورد، دلیل که به قدر آن غنیمت یابد.ابراهیم کرمانی گوید:

برداشتن خوان از پیش چون طعام نخورده بود، پیدا کردن بیماری باشد و بیکاری.جابر مغربی گوید:

خوان آراسته درخواب نیکو و قوت دین باشد و چون طعام ناخورده خوان بردارند، دلیل غم و اندوه باشد و بسیار خوردن طعام بر خوان، دلیل بر درازی عمر کند. اگر بیند که بر خوان از سه گونه طعام بود، دلیل روزی او بود که به او و فرزندان او رسد. و بعضی گویند: عز و شادی بود وکارهای او به نظام شود.حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن خوان آراسته درخواب بر پنج وجه است. اول: غنیمت حاضر. دوم: مردی شریف. سوم: قوت دین. چهارم: نظام کار. پنجم: عز و خرمی.به نیت شما فال قهوه گرفتیم. جواب فال شما:

» چشم : بینائی - چشمانی هستند که از اطراف مواظب اعمال و رفتار شما می باشند - حسادت و چشم خوردن

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب