خود | تعبیر خواب خود

خود , تعبیر خواب خود

تفسیر خواب خود

معنی خواب خود

تعبیر خود در خواب

خود در خواب

دیدن خود در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : خود
خود , تعبیر خواب خود , خود تعبیر خواب

تعبیر خواب خود

محمدبن سیرین گوید:

خود چیزی بود که خود را به مکر از آن نگاهدارد. اگر بیند که خُودِ فولاد بر سر دارد، دلیل که جاه و قوت او زیاده شود بر قدر درستی و روشنی خود. اگر بیند که خود را از سر برداشت، دلیل که عز و جاه او کمتر شود.ابراهیم کرمانی گوید:

اگر کسی خود بر سر بیند، دلیل که او فرزند زیرک بود، زیرا که خود در تاویل چون تاج است و هر زیاده و نقصان که در خود بیند، دلیل بر فرزندی بود.جابر مغربی گوید:

اگر کسی بیند که خود فولاد روشن بر سر داشت، دلیل که از مهتری قوت و حشمت دهد. اگر بیند که کسی خود از سرش برداشت، دلیل کهحالش ضعیف شود. اگر بیند که خود او بشکست یا ضایع شد، دلیل که قوت و عزت او زایل شود.حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن خود در خواب بر پنج وجه است. اول: قوت. دوم: مال و بزرگی. سوم: فرزند. چهارم: بقا و نیکوئی. پنجم: چیزی که خود را از آن به مکر بازدارد.


به نیت شما فال چای گرفتیم. جواب فال شما:

» ازدواج موفق و شاد

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب