واشه | تعبیر خواب واشه

واشه , تعبیر خواب واشه

تفسیر خواب واشه

معنی خواب واشه

تعبیر واشه در خواب

واشه در خواب

دیدن واشه در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : واشه
واشه , تعبیر خواب واشه , واشه تعبیر خواب

تعبیر خواب واشه

محمدبن سیرین گوید:

دیدن واشه درخواب چون مطیع بود، دلیل که خداوندش منزلت یابد. اگر به خواب بیند واشه داشت و مطیع او بود، دلیل که از بزرگی جاه یابد اگر بیند واشه بپرید و رشته در دست او بماند، دلیل که بزرگیِ او زایل شود.جابرمغربی گوید:

اگر بیند واشه او بمرد و بیننده پادشاه است، دلیل که ملکش از دست برود. اگر امیری بیند، دلیل است منزلت او کم شود. اگر توانگر بیند، دلیل که درویش شود اگر درویش بیند فرزندش بمیرد.به نیت شما فال قهوه گرفتیم. جواب فال شما:

» پاکت : در یافت خبری شاد - از راه دور خبر مسترت بخشی خواهید شنید.

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب