وزیر | تعبیر خواب وزیر

وزیر , تعبیر خواب وزیر

تفسیر خواب وزیر

معنی خواب وزیر

تعبیر وزیر در خواب

وزیر در خواب

دیدن وزیر در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : وزیر
وزیر , تعبیر خواب وزیر , وزیر تعبیر خواب

تعبیر خواب وزیر

اگر بیند که وزیر پادشاهی بود، دلیل دولت است.
اگر آن پادشاه بد بود، تاویلش به خلاف این است. اگر بیند که وزیری او را کلاه و خلعت داد، دلیل که بر مردم حاکم شود. اگر بیند که وزیر درجای او آمد، دلیل غم است از قِبَل پادشاه. اگر با وزیر طعام می خورد، دلیل بزرگی بود. اگر بیند که خانه وزیر بیفتاد یا وزیر بیمار گردید یا پادشاه وزیر را معزول کرد یا اسبش لگد زد یا از ستور بیفتاد یا کارش به سر زد اینهمه، دلیل بر عزل وزیر است. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن وزارت کردن درخواب ، بر چهار وجه است. اول: آن که بیند که چشمِ او ماه گشته بود. دوم: آن که بیند که چشم او دجله بود. سوم: آن که بیند که پادشاه کمری بر میان وی بست. چهارم: آن که بیند که یکی از ائمه نامی بر سر اونهاد این چهار دیدن، دلیل بر وزارت است.


به نیت شما فال قهوه گرفتیم. جواب فال شما:

» سگ : دوستانی مهربان و وفادار - دریافت خبری خوب

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب