پلاس | تعبیر خواب پلاس

پلاس , تعبیر خواب پلاس

تفسیر خواب پلاس

معنی خواب پلاس

تعبیر پلاس در خواب

پلاس در خواب

دیدن پلاس در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : پلاس
پلاس , تعبیر خواب پلاس , پلاس تعبیر خواب

تعبیر خواب پلاس

ابراهیم کرمانی گوید:

پلاس درخواب دیدن، درویشی بود مصلح و پارسا و دیندار و از قول و مال با امانت.
اگر بیند پلاسی پوشیده داشت، دلیل که او را باچنین مردی صحبت افتد و از او خیر و منفعت یابد. اگر بیند پلاس بسیار داشت، دلیل که به قدر آن او را نعمت حاصل شود.معبران گفته اند:

پلاس مالی حلال است، اگر به خواب دید پلاس نو یافت، دلیل که زن پارسای توانگر بخواهد و از او خیر و منفعت بیند. اگر مردی بیند پلاس نو بخرید، دلیل که کنیزک پارسا بخرد و از او خیر و منفعت یابد.به نیت شما فال قهوه گرفتیم. جواب فال شما:

» پا : سفری کوتاه در پیش خواهید داشت - پیشروی اهداف – استقامت – حرکت

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب