پیکر | تعبیر خواب پیکر

پیکر , تعبیر خواب پیکر

تفسیر خواب پیکر

معنی خواب پیکر

تعبیر پیکر در خواب

پیکر در خواب

دیدن پیکر در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : پیکر
پیکر , تعبیر خواب پیکر , پیکر تعبیر خواب

تعبیر خواب پیکر

محمد ابن سیرین گوید:

پیکر به خواب زن است. اگر بیند او پیکری است، دلیل که زن خواهد.
اگر بیند پیکر از کسی به بها بخرید، دلیل که کنیزک بخرد. اگر بیند پیکری داشت و از وی ضایع شد یا از دست او بیفتاد و بشکست، دلیل که زن را طلاق دهد یا زنش از دنیا رحلت کند. اگر چهره پیکر خود را به صورت دیگر بیند، دلیل که احوالش بگردد بر آن هیات که دیده.ابراهیم کرمانی گوید:

اگر پیکر خویش را به صورتی زشت بدل کرده بیند، حال او متغیر گردد. اگر بیند که به حال و صورت خود گردید، دلیل که به حال خود و به سوی خدا بازآید. اگر پیکر خویش را با شکوه بیند، دلیل که همه روی از او بگردانند و بر وی جفا کنند.جابر مغربی گوید:

اگر کسی بیند پیکر آدمی با پیکر حیوانی بدل همی کرد، دلیل که آن کس بد مذهب و دروغگو بود یا در صفات خدای تعالی چیزی گوید. اگر بیند که پیکر کسی به گونه دیگر که نه از جنس او بود بگشت، دلیل که بیننده را کار صعب پدید آیدد و در آن متحیر بماند و صورت درخواب دیدن، مردی است که بر خدای دروغ گوید.


به نیت شما فال قهوه گرفتیم. جواب فال شما:

» گوسفند : زندگی آرام و بی دغدغه - خوشبختی به شمار می آید و ناراحتیها برطرف می شود - به معنای نذر است.

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب