چغندر | تعبیر خواب چغندر

چغندر , تعبیر خواب چغندر

تفسیر خواب چغندر

معنی خواب چغندر

تعبیر چغندر در خواب

چغندر در خواب

دیدن چغندر در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : چغندر
چغندر , تعبیر خواب چغندر , چغندر تعبیر خواب

تعبیر خواب چغندر

معبران در مورد چغندر نوشته اند غم و اندوه است و بهتر این است که خورده نشود و بیننده خواب آن را دور بیفکند. زیرا دور انداختن چغندر دوری گزیدن از رنج و بلا است. چغندر در خواب دیدن غم و اندوه خفیفی دارد اما کلا بهره وری و سودیابی است. چنانچه ببینید چغندر دارید یا از دکان خریده اید خواب شما می گوید نفعی به شما می رسد که در نتیجه موجب ملال و اندوه می گردد. داشتن چغندر نشان آن است که مقدمات کاری را فراهم می آورید که سودمند است و اندهبار. از نظر احساس ممکن است شما را اندوهگین کند ولی از نظر مالی متمتع می گردید. بیرون آوردن چغندر از زیر خاک نیز همین تعبیر را دارد اما چغندر پخته یا لبو مال مفت و ارزان است و پولی است سهل الوصول که نخواسته و ندانسته از جایی به شما می رسد.محمد ابن سیرین گوید:

چغندر در خواب ، غم و اندوه است. اگر کسی بیند چغندر همی خورد، دلیل که به قدر آن غم و اندوه خورد. اگر بیند چغندر از خانه بیرون انداخت، دلیل که از غم فرج یابد.محمد ابن سیرین گوید:

چغندر در خواب ، منفعت اندک است، از جهت زنان و چغندر پخته هم، از زنان منفعت یابد اندکی.به نیت شما فال چای گرفتیم. جواب فال شما:

» خانه جدید، یک ساختمان بزرگ

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب