چنگ زدن | تعبیر خواب چنگ زدن

چنگ زدن , تعبیر خواب چنگ زدن

تفسیر خواب چنگ زدن

معنی خواب چنگ زدن

تعبیر چنگ زدن در خواب

چنگ زدن در خواب

دیدن چنگ زدن در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : چنگ زدن
چنگ زدن , تعبیر خواب چنگ زدن , چنگ زدن تعبیر خواب

تعبیر خواب چنگ زدن

محمد ابن سیرین گوید:

چنگ زدن در خواب سخن دروغ است. اگر بیند چنگ می زد، دلیل سخن باطل و دروغ گوید و او را از غم و اندوه زیان رسد. اگر دید پادشاه او را چنگ داد، دلیل که او را از پادشاه عطا و بزرگی رسد. اگر از اهل آن بود از غم و اندوه فرج یابد. اگر بیند چنگ بشکست یا بیفکند، دلیل که از دروغ و باطل توبه کند. اگر بیند کسی چنگ می زد و او سماع می کرد، دلیل که شنونده دروغ و باطل است.بعضی از معبران گویند :

چنگ زدن در خواب ، دلیل بر عمر دراز بود.ابراهیم کرمانی گوید:

اگر کسی بیند چنگ می زد، دلیل که به زنی بزرگ از مهتران پیوسته شود و از او عز و جاه یابد ،هم به مال و هم به سخن روائی و آخر کار آن زن را به نکاح بخواهد. اگر بیند با چنگ، چغانه و نای و رقص بود این جمله، دلیل بر غم و مصیبت بود.جابر مغربی گوید:

اگر کسی در بیماری بیند که چنگ و چغانه می زد، دلیل بر وفات او است.


به نیت شما فال چای گرفتیم. جواب فال شما:

» ثروت، زمین، ملک

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب