چهارپای | تعبیر خواب چهارپای

چهارپای , تعبیر خواب چهارپای

تفسیر خواب چهارپای

معنی خواب چهارپای

تعبیر چهارپای در خواب

چهارپای در خواب

دیدن چهارپای در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : چهارپای
چهارپای , تعبیر خواب چهارپای , چهارپای تعبیر خواب

تعبیر خواب چهارپای

محمد ابن سیرین گوید:

اگر بیند چهارپائی را فرا گرفت و آن چهارپای مطیع و فرمانبردار است، دلیل که به قدر و قیمت آن چهارپای از مردی بیابانی او را منفعت رسد. اگر بیند رمه چهارپایان دشتی پیش او حاضر بودند و مطیع او شدند، دلیل که گروهی که مسکن ایشان در بیابان است مطیع او شوند.ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند چهارپایان دشتی را می پرستید، دلیل که مردمان دانا را خدمت کند.جابر مغربی گوید:

اگر بیند که چهارپائی با او سخن می گفت، دلیل که بزرگی یابد. اگر بیند از چهارپائی گوشت می خورد، دلیل که به قدر آن مال یابد.


به نیت شما فال چای گرفتیم. جواب فال شما:

» عروسی، ازدواج

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب