چک یا قباله | تعبیر خواب چک یا قباله

چک یا قباله , تعبیر خواب چک یا قباله

تفسیر خواب چک یا قباله

معنی خواب چک یا قباله

تعبیر چک یا قباله در خواب

چک یا قباله در خواب

دیدن چک یا قباله در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : چک یا قباله
چک یا قباله , تعبیر خواب چک یا قباله , چک یا قباله تعبیر خواب

تعبیر خواب چک - قباله

محمد ابن سیرین گوید:

اگر کسی چک مهره به وی داد، یا مهره کرده بیافت، دلیل که مال و نعمت یابد. اگر کسی بیند چک یا قباله یا خط می نوشت، دلیل که حجامت کند.جابر مغربی گوید:

اگر بیند چک مهره کرد، یاداشت و مهر از او برگرفت، دلیل است در مال او نقصان افتد. اگر بیند چک از وی ضایع شد، یا بسوخت، دلیل که مال وی ضایع شود.1ـ اگر خواب ببینید چکی جعلی به دوستان خود می دهید ، نشانة آن است که برای پیش بردن نقشه های خود دست به نیرنگ می زنید.
2ـ اگر خواب ببینید چکی دریافت می کنید ، دلالت بر آن دارد که از عهدة کارهای خود بدرستی برمی آیید .
3ـ اگر خواب ببینید به کسی چک می دهید ، نشانة آن است که در شغل خود زیانهای مالی خواهید دید.


به نیت شما فال چای گرفتیم. جواب فال شما:

» شادی و رضایت در عشق

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب