چکاوک | تعبیر خواب چکاوک

چکاوک , تعبیر خواب چکاوک

تفسیر خواب چکاوک

معنی خواب چکاوک

تعبیر چکاوک در خواب

چکاوک در خواب

دیدن چکاوک در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : چکاوک
چکاوک , تعبیر خواب چکاوک , چکاوک تعبیر خواب

تعبیر خواب چکاوک

به فارسی قبره خوانند و تاویلش در خواب ، فرزند یا غلام بود. اگر در خواب بیند که چکاوک نر بگرفت، یا کسی به وی داد، دلیل است غلامش را فرزند آید، چنانکه اگر چکاوک نر است، غلام را پسر آید.اگر ماده بود، غلام را دختری آید.ابراهیم کرمانی گوید:

چکاوک در خواب ، مردی است شیرین سخن، غریب و کم آزار و چرب زبان. اگر بیند کسی چکاوکی وی را عطا داد یا بگرفت، دلیل که با چنین مردی او را صحبت افتد.1ـ اگر خواب ببینید چکاوکها در حال پروازند ، علامت آن است که برای رسیدن به هدفی متعالی خودخواهی را کنار می گذارید و محاسن پسندیده ای به دست می آورید .
2ـ اگر خواب ببینید صدای آواز چکاوکها را در حین پرواز می شنوید ، نشانة آن است که در کار خود پیشرفت می کنید و خانة خود را تغییر می دهید .
3ـ اگر خواب ببینید چکاوکها به سمت زمین می آیند و آواز می خوانند ، دلالت بر آن دارد که هنگامی که سرمست از شادمانی هستید ، اندوه ژرفی بر شما چیره می شود .
4ـ دیدن چکاوک زخمی یا مرده در خواب ، نشانة اندوه و مرگ است .
5ـ کشتن چکاوک در خواب ، علامت آن است که با گستاخی و بی ادبی به فرد بی گناهی حمله ور می شوید .
6ـ اگر خواب ببینید چکاوکی گرد شما پرواز می کند و روی سر شما می نشیند ، علامت آن است که بخت و اقبال به شما روی خوش نشان خواهد داد .
7ـ اگر خواب ببینید چکاوکها را به دام انداخته اید ، علامت آن است که به راحتی در اجتماع احترام و مقام به دست خواهید آورد .
8ـ دیدن چکاوکها در حین دانه چیدن در خواب ، نشانة برداشت محصولاتی فراوان است.به نیت شما فال قهوه گرفتیم. جواب فال شما:

» سر انسان با دو دست دراز : جسارت – باهوشی – دارای مقام ارجمند

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب