🌊 تعبیر خواب آب از نظر معبران معروف جهان

الف بدون دیدگاه
 • تعبیر خواب آب🌊

  ✨ آب یکی از نعمت های خداوند است که اگر نباشد حیات موجودات زنده غیر ممکن است. آب نیز خاصیت پاک کنندگی دارد.

  آب رنگ ندارد و مایعی شفاف و بی رنگ است. همانطور که در بیداری ما آب کثیف را مصرف نمی کنیم در دنیای تعبیر هم آب کثیف تعبیرش غم و اندوه است.

  آب نیز به روشنایی و نیکی تعبیر شده است. تعبیر خواب آب بستگی دارد که در عالم رویا ما آب را چگونه ببنیم. در ادامه برای شما عزیزان تعابیر مختلف از خواب آب را دسته بندی کرده ایم.

  تعبیر خواب آب

  تعبیر خواب آب بر‌ اساس نظر معبر 👴

  از نظر دانیال نبی👳

  آب دادن به مردم در خواب تعبیرش دینداری و رفتار نیک و پسندیده است.
  ✍️اگر دیدید که در خواب غرق شدید ولی سالم ماندید، تعبیرش این است که شما دست به کارهای مهمی خواهید زد و شغل هایی پیدا خواهید کرد که لایق آن هستید. به مرتبه های بالایی خواهید رسید مانند ریاست و آقایی کردن… به طوری که سخن شما همه جا پذیرفته خواهد شد و قادر به حل مشکلات در این شغل خواهید بود.
  ✍️اگر در خواب درون آبی شفاف و زلال رفتید به طوری که آب تمام بدن شما را گرفت، تعبیرش محکم شدن ایمان و اعتقاد شماست. توکل بر خدا خواهید کرد و به همین سبب تمام کارهایی که انجام می دهید به نتیجه رضایتمندی خواهد رسید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که مشغول آبیاری باغی بودید، تعبیرش این است که در انتخاب و گزینش همسر آینده خود موفق خواهید شد.
  ✍️اگر دیدید که برای باغ آب می بردید، یعنی با زنی ازدواج خواهید کرد و یا یک کنیز برای خود می گیرید.
  ✍️اگر در خواب آبی پاک بر بدن شما می ریختند، تعبیرش این است که خیر و منفعتی از شما به دیگران می رسد و اگر بخواهید با کسی شریک و همراه شوید، هر دوی شما به سود خوبی خواهید رسید.
  ✍️اگر در خواب آب ناپاک و نجس بر روی بدن شما می ریختند، تعبیرش بالعکس است به این معنا که از شما به دیگران خیر و منفعتی نخواهد رسید و شما همواره به فکر منافع خودتان هستید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که از آب زمزم می خوردید و به فرزندان خود هم دادید، خیر و برکت به زندگی شما سرازیر خواهد شد و اگر اکنون نیازمند و تنگ دست هستید، ثروتمند خواهید شد. ✍️اگر هم باردار هستید و چنین خوابی دیدید، درهای رحمت و برکت برای شما باز خواهد شد.
  ✍️از نظر حضرت دانیال تعبیر آب دادن به مردم دینداری است.
  ✍️اگر دیدید با بدن قوی و نیرومند در آب فرو رفتید، تعبیر آن این است که به یک شغل سخت و سنگین خواهید پرداخت که حرف شما حرف اول و آخر است.
  ✍️اگر دیدید که با لباس خشک و بدن پوشیده وارد یک آب صاف و زلال شدید، تعبیرش استقامت در امور و توکل به خداوند است.
  ✍️اگر در خواب جوی پاکیزه و روان دیدید، تعبیرش این است که زندگی شما به خوشی و آسایش خواهید گذشت.
  ✍️اگر دیدید بر تختی نشسته بودید که از زیر آن روان است، این خواب نماد بزرگی و سعادت و اقبال در دو جهان است.

  از نظر محمد ابن سیرین👨

  ✍️اگر آب در خواب خوش طعم و تمیز باشد ، نماد زندگی خوش و مرفه است.
  ✍️اگر در خواب از جوی آبی نامعلوم آب صاف و تمیزی خوردید و وقتی این خواب را دیدید در سفر و سرزمین غریب بودید، تعبیرش این است که مشغول به کاری خواهد شد و عمر شما طولانی خواهد بود. به میزانی که از جوی آب خوردید هم سود و منفعتی به شما خواهد رسید.
  ✍️اگر آبی که می خوردید شور بود، تعبیرش زندگی سخت و مصیبت بار است.
  ✍️اگر در خواب از دریا آب گوارا خوردید، به همان مقدار آب از یک صاحب مقام به شما پول و دارایی خواهد رسید.
  ✍️اگر در خواب تمام آب دریا را خوردید، به مقام بزرگی مانند ریاست بر یک کشور خواهید رسید.
  ✍️اصولا در خواب اگر آب دریایی که مصرف می کردید زلال و شفاف بود، تعبیرش بزرگی و مقام و ثروت و دارایی است و اگر این آب تیره و کدر بود، رنج و مشقت و ترس و هراس خواهد بود.
  ✍️اگر در خواب آب گرم می خوردید، این خواب از یک بیماری خبر می دهد.
  ✍️اگر در خواب ناگهان آب گرم بر روی شما ریختند، درگیر یک بیماری خواهید شد و غم و اندوه بزرگی در راه است.
  ✍️اگر دیدید که درون آب افتادید، تعبیر این خواب این است که برای مدتی درگیر رنج و غم و ناراحتی خواهید شد.
  ✍️اگر دیدید که با جام آب برمی دارید و می نوشید، این خواب نشان دهنده این است که شما مبهوت و شیفته مال و نعمت های این دنیا خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب از آب زمزم می خوردید، تعبیرش این است که اگر چیزی را اخیرا گم کرده اید به زودی پیدا خواهید کرد.
  ✍️اگر به مقدار زیادی آب پاکیزه و گوارا خوردید، یعنی عمر طولانی و با عذت خواهید داشت و زندگیتان به خوبی خواهد گذشت.
  ✍️اگر در خواب آب شور خوردید، تعبیرش کوتاه شدن عمر و گذشتن زندگی به سختی است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که به مانند یک سقا هستید، تعبیرش یک مرد با ایمان و صالح است و یا اینکه به دیگران خوبی خواهید کرد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که روی آب دریا و رودخانه راه می رفتید، نماد ایمان و اعتقادات پاک شماست.
  ✍️اگر در خواب دیدید که از آلت مردانه شما، آب صاف و شفافی خارج شد، تعبیرش یک فرزند نیکو، درست کار و صالح است.
  ✍️اگر از آلت مردانه شما آب تیره و کدر خارج شد، نماد یک فرزند خلف و بدکردار خواهد بود.

  همچنین بخوانید:  🔴 تعبیر خواب انار از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر ابراهیم کرمانی👨

  ✍️اگر کسی خواب دید که آب را مجانی و مفتی به مردم می دهد، یعنی در این دنیا و آخرت به دیگران نیکی میکنید و خیر می رسانید، همچنین باعث آبادی خرابی ها خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب وارد خانه ای شدید که در آن آب پاشیده بودند، یعنی غمگین و پریشان خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب آب حوضی را تیره و کدر و تلخ دیدید، نماد غم و ناراحتی است.
  ✍️اگر در خواب آب گرم می خوردید، یعنی گرفتار بیماری سختی خواهید شد و رنج بسیار می کشید.
  ✍️اگر در خانه شما خمره پر آبی وجود داشت و شما هم از این خمره خوردید، نشان از مال و دارایی زیاد است که در راه خوب و نیکی هم خرج خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که مانند حیوان سگ، مشغول به خوردن اب از ظرف هستید، یعنی اینکه شما به خوشی و خوش گذرانی خواهید پرداخت و بخاطر اعمالتان گرفتار و به زخمت خواهید افتاد؛ به طوری که تمام اموالی که جمع کرده اید را کم کم بین مردم پخش خواهید کرد و می بخشید.
  ✍️اگر اب حوض را تیره و کدر دیدید، نماد غم و رنجش خاطر است.

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

  منوچهر مطیعی آب در خواب را خوب می داند و معتقد است که نماد روشنایی و صفاست ولی باید دقت کرد که آب چه شرایط ظاهری، کمی و کیفی دارد.
  بهترین خواب در محتوا با آب، خوابی است که آب در آن روشن، زلال و کم عمق باشد و همچنان در جوی و یا نهری روان باشد؛ به طوری که از شدت زلالی تا سنگ ریزه های کف آب نیز قابل دیدن باشد.
  آب روان در جوی و نهر بسیار بهتر از آب راکد و ایستا در یک آبگیر و مرداب است؛ چون جریان آب روشن، نمادی از جریان یک زندگی روشن است. اگر در این خواب و در این نهر نیز ماهی( به خصوص سرخ و سفید) هم باشد که این خواب از بهترین خواب ها خواهد بود.
  آب راکد و تاریک نماد غم و اندوه است و آب کثیف و گل و لجن آلود نیز نماد گناه و خطا می باشد. شما ممکن است به کارهایی مشغول شوید که برای شما حامل دردسر و زحمت باشد و آرامش را از شما سلب می کند. همچنین می تواند یک دوره از سختی و مورد ظلم واقع شدن نیز باشد که شما در این روزها غم بسیاری را تجربه خواهید کرد؛ اما پس از این دوره شما به یک آسودگی و آسایش عالی خواهید رسید. صبور باشید و در مشکلات تنها از خداوند کمک بخواهید.
  آب صاف و روشن نماد شادی و خوش گذرانی و عمر طولانی است. اگر شما در نهری زلال قدم می زدید، این خواب بسیار نیکو می باشد و نوید از خوشبختی دارد.
  آب تاریک و بد بو نماد بیماری و مریضی است.
  آب جاری و روان، و همچنان خروشان و زیاد به شرط اینکه شما فقط کنار این آب مشغول تماشا باشید و در این آب پا نگذاشته باشید، این خواب نماد قدرتی است که با آن مواجه خواهید شد.
  اگر در چنین آبی شنا می کردید، این خواب به شما می گوید درگیر چیزی خواهید شد که انرژی بسیاری از شما می گیرد ولی ضرری نمی بینید.
  اگر از چنین آبی مثل یک روخانه و نهر سیلاب مانند عبور کردید و به آخر این رودخانه رسیدید، نشان دهنده رهایی از استرس و اظطراب یک بلا است.
  اگر از یک رودخانه و یا یک سیلاب کمی آب نوشیدید دو حالت دارد -یا این آب کثیف است و -یا روشن و صاف. آب کثیف و کدر نماد مال و بهره ای است که از طریق نادرست و حرام نصیب شما خواهد شد ولی اگر آب روشن بود نماد مال و یک چیز مادی است که از راه درست و پسندیده به دست خواهید آورد.
  اگر دیدید که آبی بر زمین و ریخته و مجدد جمع آوری شده به نحوری که بدون آلوده شدن پا نتوان عبور کرد، این خواب به شما می گوید که به طور ناخواسته وارد کاری خواهید شد. اگر در این خواب اکراه داشتید و خیلی مایل نبودید که از این محل عبور کنید، نشان می دهد که موضوعی پیش خواهد آمد که مورد قبول شما نیست؛ ولی اگر با اشتیاق و میل از این محل گذشتید، این کارِ پیش روی شما برایتان بسیار جالب و سرگرم کننده است و ضرری ندارد.
  اگر در خواب دیدید که با لیوان و کاسه آب می خوردید، در یک جشن حضور پیدا می کنید و بسیار به شما خوش می گذرد. این جشن به شما تعلق ندارد ولی شما به عنوان یک مهمان بسیار خوش می گذرانید.
  آب گرم نوشیدن در خواب اصلا خوب نیست و نماد یک بیماری است. در دو هفته آینده مراقب سلامتی و تندرستی خودتان باشید.
  اگر در خواب دیدید که کسی به شما آب گرم یا آب کثیف گل آلود و متعفن بود، تعبیرش یک بیماری خواهد بود. اگر این شخص آشنا بود، این خواب تعبیرش این است که شما به او ظلم خواهید کرد و یا به یکی از اقوام خود خسارت می زنید. اگر این شخص را نمی شناختید، نشان می دهد که نیات بدی در سر شما چرخ می زند، پس پرهیز کنید و در این روزها دست به کارهایی که دیگران را دچار سوتفاهم می کند نزنید.
  جوشاندن آب نماد فتنه انگیزی است. سماور در حال جوش نیز نماد یک همسر کج خلق و عصبی است.
  کوزه و یا ظرف پر از آب نماد یک دوست مهربان است. این دوست می تواند یک زن باشد.
  اگر در خواب کوزه ای پر از آب داشتید، شکست و تمام آب آن بر زمین ریخت، تعبیرش این است که در حق یک دوست دلسوز یک بی وفایی خواهید کرد و باعث از دست دادن یک دارایی خواهیدشد.
  اگر دیدید کسی پیش شما با کاسه یا لیوان و یا هر ظرفی آب می نوشید، شما جذب کاری خواهید شد که به نظرتان سودمند خواهد آمد.
  در خواب اگر دیدید که آب از ناودان سرازیر بود، نماد لطف و رحمت الهی است؛ اگر دیدید که گلی و کثیف بود برعکس زحمت و سختی است.
  شناور بودن روی آب می تواند نماد شناور و معلق بودن شما از نظر احساسی و عاطفی است. شناور بودن نمایانگر احساس آرامش خاطر و آزادی شماست. اگر بخواهیم از جنبه منفی نگاه کنیم، شناور بودن می تواند سمبل درونگرابودن، سردی و بی میلی، گوشه گیر و منزوی بودن، اجتناب از معاشرت و ارتباط، و التزام برای اموزش دیدن باشد.

  همچنین بخوانید:  💦 تعبیر خواب آبیاری از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر جابر مغربی👨

  ✍️اگر در خواب در فصل های بارانی خواب آب دیدید، تعبیرش این است این سال، سال پر خیر و برکت و نعمت فراوان است.
  ✍️اگر در خواب آب هایی دیدید که بر زمین میریخت، تعبیرش این است که بیشتر مردم در این سال در سلامت عافیت کامل قرار خواهند داشت.
  ✍️اگر در خواب زمین را غرق آب و خیس دیدید به طوری که زمین سیراب شده بود، نیز تعبیرش سلامتی و تندرستی مردم در آن سال است. همانطور که در قرآن کریم آمده: وَقِیلَ یَا اَرْضُ ابْلَعِی مَاءکِ وَیَا سَمَاء اَقْلِعِی وَغِیضَ الْمَاء… _ فرمان الهی رسید که ای زمین آبت را (که بیرون داده‌ای) فرو ببر، و ای آسمان (تو نیز از باریدن) باز ایست، آب فرو رفت… (هود-۴۴).
  ✍️اگر دیدید که سقا هستید و بی حرص و طمع سقایی می کنید، یعنی به انجام اعمال حسنه برای آخرت خود خواهید پرداخت.
  ✍️اگر دیدید که مشک و یا ظرف شما پر از آب بود ولی به کسی آب ندادید، تعبیرش این است که مال و اموال جمع می کنید ولی این اموال به شما وفا نخواهد کرد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که غرق شدید ولی آب شما را دوباره بالا آورد، تعبیرش این است که از نعمت های دنیوی دست خواهید کشید و به آخرت خود خواهید پرداخت.
  ✍️اگر دیدید که از سر مردم آب میریخت، یعنی این سال بسیار سال پر نعمت و خوبی خواهد بود. همانطور که در قرآن کریم آمده: اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاء صَبًّا _ این ما بودیم که آب را به کیفیتی که انسان‌ها خبر ندارند از آسمان فرستادیم (عبس-۲۵).
  ✍️اگر در خواب دیدید که در خانه شما آب تیره و کدر جمع شده بود، یعنی در آن سال نعمت و فراوانی کم خواهد شد.

  از نظر امام جعفر صادق (ع)👳

  از نظر امام صادق(ع) در آب غلط خوردن و فرو رفتن زیر آب پنج تعبیر دارد:
  ✍️اولین تعبیر، داشتن یقین و اطمینان است. این یقین می تواند در مورد یک شخص، یک واقعه و یا هرچیزی باشد که شما از نظر و حرف خود کاملا مطمئن خواهید بود.
  ✍️دومین تعبیر، قدرت و نیرو است. شما قوی تر از قبل خواهید شد.
  ✍️سومین تعبیر، کار سخت و بسیار دشوار است. چیزی پیش خواهد آمد که کمی شما را به زحمت خواهد انداخت.
  ✍️️چهارمین تعبیر، همدم و هم صحبت شدن با کسی است.
  ✍️پنجمین تعبیر، در خدمت یک صاحب مقام در خواهید آمد. ممکن است از یک سازمان بزرگ درخواست کار داشته باشید.

  از نظر خالد بن علی العنبری👨

  ✍️دیدن آب در خواب، برای مرد و پسر نماد رزق و روزی، افزایش طول عمر، شادی و خوشحالی، سلامتی و تندرستی، از غم جداشدن، و افزایش صمیمیت و محبت بین عزیزان است.
  برای دختران و زنان، نماد بارداری، دوستی صمیمی و نزدیک، به دنیا آمدن نوزاد سالم، تعهد و وفاداری است.

  از نظر آنلی بیتون👨

  ✍️اگر در خواب دیدید که خانه شما از آب پر شده است، نشان دهنده این است که شما برای پیروزی و موفقیت خودتان با افراد شروری مبارزه خواهید کرد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که قایق شما را آب گرفته و سعی داشتید که این آب را به وسیله ظرفی به دریا خالی کنید، تعبیرش این است که به بیماری سختی دچار خواهید شد و وظایف سنگینی را قبول خواهید کرد.
  ✍️اگر در رویا خود را مشغول آب بازی با دیگران دیدید، تعبیرش این است که به طور ناگهانی به مسائل عاشقانه علاقه مند خواهید شد.

  از نظر لیلا برایت🧕

  🌊آب در خواب دیدن، نشانه کیفیت و چگونگی حالات روحی و درونی شماست.
  🌊آب پاک و زلال نماد موفقیت و پیروزی شماست.
  🌊آب کدر و کثیف و بد بو نماد روابط مشکوک و غیر قابل اطمینان است.
  🌊آب معدنی در خواب نماد اوقات سالم و خوش است.

  همچنین بخوانید:  🏭 تعبیر خواب آسیاب از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر تام چت ویندرا🔮

  ✍️تعبیر خواب آب روان و جاری، حرکات آرام بخش و آرامش در زندگی است. این خواب از عاقبت خوش در زندگی به شما خبر می دهد.

  از نظر یوسف نبی👳

  ✍️دیدن آب روان و شفاف در خواب، نماد سفری پر از نعمت و خوشی است.

  از نظر کارل گوستاو یونگ🔮

  یونگ درباره جوشیدن آب در خواب می گوید: اگر در خواب دیدید که آب می جوشد نماد ابراز یک درد عاطفی از سمت خودتان است. شما احساس می کنید که ضمیر ناخودآگاه شما به مرحله ای رسیده که آماده شناخته شدن است.
  به نظر یونگ اگر در خواب دیدید که روی آب راه می روید، تعبیرش تسلط بر احساسات خودتان است.
  یونگ معتقد است که آب گل آلود و کثیف در خواب، نماد افکار منفی است که شما را احاطه کرده است. شما نیاز به یک صلح درونی دارید.
  اگر در خواب دیدید که در آب کثیفی غوطه می خوردید، به این معناست که مبنای تصمیمات شما احساسات است.

  از نظر لوک اویتنهاو🔮

  آب در خواب نماد نگرانی و استرس است.
  آب برداشتن در خواب نماد شنیدن خبرهای بد و شوکه کننده است.
  اگر در خواب آب با خود حمل می کردید، نشانه یک شرایط و موقعیت بد و سخت است.

  تعبیر خواب آب بر‌ اساس موضوع آن 📋

  غرق شدن در آب عمیق

  این خواب نشان دهنده مشکلاتی است که پیش روی شما قرار خواهد گرفت. این مشکلات بسیار بزرگ و جدی نیست ولی شما باید زمانی برای حل این ها اختصاص دهید.

  اقایق رانی بر روی آب های تیره

  این خواب به شما می گوید که مشکلات بزرگی در راه است. لازم است که دقت و توجه کافی را داشته باشید. ممکن است این مشکلات یا کاری است و یا شخصی خواهد بود.

  قایق رانی در آب های کم عمق

  نماد دردسر و گرفتاری در زندگی است. اگر این قایق زمین زیر را می خراشید، در این حالت تعبیر این خواب خوب است و مربوط به احساس اکنون شماست.

  قایق پر از آب

  این خواب نمایانگر چیز مثبتی است که برای شما پیش خواهد آمد.
  آب نماد پول است و می تواند اشاره به یک معامله سود آور دارد.

  ورزش کردن درون آب

  این خواب نماد پیشرفت در زندگی عاطفی است.

  آبریختن روی کسی

  این خواب نشان دهنده یک اتفاق خجالت آور است که پیش خواهد آمد. شما نمی توانید جلوی این اتفاقات را بگیرید و با آنها مواجه شوید. نگران نباشید چون اثر طولانی بر زندگی شما نخواهد داشت.

  خوردن آب

  این خواب نشانه احساس شما نسبت به خود است. اگر این آب چرک و کثیف بود پس شما احساس خوبی ندارید. شاید کاری انجام داده اید که بخاطرش احساس گناه دارید.

  آب سرد

  این خواب نماد لذت است. وقایعی برای شما پیش خواهد آمد که بسیار لذت بخش است.

  آب داغ

  اگر در خواب آب داغ دیدید این خواب یک هشدار در حوزه سلامتی شماست.

  آب دادن به کسی

  این خواب نماد وفاداری شماست. شما نسبت به دوستان خود بسیار احساس مسئولیت می کنید و وفادارید.

  آب کدر و تیره

  نشان دهنده آزار دیدن شماست.

  آب شفاف و زلال

  نماد سود کم و منفعت اندک است. یک شانس در انتظار شماست.

  آب کم عمق

  این خواب یک هشدار است. کسی قصد سرقت و یا گول زدن شما را دارد.

  راه رفتن دورن آب

  نشان دهنده این است که هیچ چیز مانع شما نیست. اگر قولی بدهید حتما انجام می دهید.

  راه رفتن روی آب

  نشان می دهد که شما از هیچ چیز نمی ترسید و از وجدان و نیت پاک برخوردارید. بسیار صادق و پای بند هستید.

  بیرون آمدن آب از لوله

  این خواب بیانگر یک زندگی عاطفی و شلوغ خواهد بود. شما خواهان زیاد دارید.

  دریاچه ای از آب

  این خواب معنایش این است که شما قادرید بر تمام مشکلات خود غلبه کنید.

  حمام با آب

  این خواب نماد موفقیت در امور سخت زندگی است. شما از خود در برابر حیله دیگران مراقبت می کنید.

  شستن خود با آب

  نشان دهنده یک احساس مقصر بودن و گناه است.

  آب دادن به گل و گیاه

  این خواب تصویری از ماهیت اجتماعی شماست. شما آدم اجتماعی هستید که دوست دارید دورتان شلوغ باشد و اینجوری انرژی بیشتری می گیرید.

  شنا کردن در آب

  این خواب نشانه عدم قاطعیت است. شما درباره کسی یا چیزی شک دارید.

  کوسه در آب

  این خواب نشان دهنده وجود آدم های نا مناسب اطراف شماست. اتفاقاتی در حال رخ دادن است که شما از آن بی خبرید.

  چکیدن آب از سقف

  این خواب نشانه دخالت های بی مورد شخصی در زندگی شماست.

  ماهی مرده در آب

  دیدن ماهی مرده در آب نماد یک ناامیدی شدید است. این ناامیدی مربوط به زندگی شخصی شما خواهد بود.

  آب جاری و روان

  آب جاری و روان نماد موفقیت در آینده نزدیک است.

  صدای آب

  این خواب بیانگر رفتار شما با مردم است.

  ایستادن شخصی روی آب

  این خواب تعبیرش این است که شما ترسی نسبت به زندگی این فرد دارید. شاید دچار مشکل شده و یا شما نگرانش هستید.

  برای از بین بردن احساس افسردگی چه کاری انجام دهیم؟

  در افسردگی غم به لایه های عمیق زندگی شما نفوذ میکند و اختلالاتی در احساسات و رفتار شما بوجود می اورد. اگر احساس می کنید دچار افسردگی هستید حتما مشکلات خود را برای یک روانشناس متخصص شرح دهید، با کمک او مشکل را ریشه یابی کنید و برای عبور از چالش‌هایتان از مشاور راهکار بگیرید، برای ارتباط با مشاور متخصص افسردگی روی دکمه زیر کلیک کنید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  0 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  روشن
  تاریک